วันอังคาร ที่ 14 มีนาคม พ.ศ.2560

วันอังคารที่ 14 มีนาคม พ.ศ.2560

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอังคาร ที่ ๑๔ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐

วันนี้ เวลา ๐๙.๑๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ
เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับดังนี้
– พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิพระดาบส นำ นายสุรพันธ์
ปุสสเด็จ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และคณะ เฝ้าทูลละออง
พระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
“ซีพี ออลล์ ทำดีเพื่อพ่อ” เพื่อสมทบทุนมูลนิธิพระดาบส
– นายลลิต ถนอมสิงห์ กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา นำ พระภิกษุ และ
คณะบุคคล เฝ้า และเฝ้าทูลละอองพระบาท ดังนี้
๑. พระครูใบฎีกา วินัย สุทฺธิวินโย (ภู่สว่าง) เจ้าอาวาสวัดห้วยคงคาวราวาส
อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี และพระยุทธ อุตตฺโม เฝ้า ถวายพระพุทธนิมิตมิ่งมงคล และเงิน
สมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา
๒. นางวรากร วิริยพันธุ์ และคณะ จากบริษัท เมืองโบราณ จำกัด (สาขาพัทยา)
เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา และทูลเกล้า
ทูลกระหม่อมถวายเทพประจำวันไม้แกะสลัก
– นางสาวอรอุมา เกษตรพืชผล กรรมการผู้จัดการบริษัท โอเค แมส จำกัด และคณะ
เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงาน “มีเทศน์ มีทอล์ค”
ครั้งที่ ๕ เพื่อสมทบทุนมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และโดยเสด็จพระราชกุศล
ตามพระราชอัธยาศัย ในโอกาสนี้ พระภิกษุ ร่วมเข้าเฝ้าด้วย
– นางสาวยินดี มาลี บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ข่าวผู้นำ และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดโครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันคล้าย
วันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๙ โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย ในโอกาสนี้
พระภิกษุ ร่วมเข้าเฝ้าด้วย
– ศาสตราจารย์ นายแพทย์อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม ที่ปรึกษากองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัด “กิจกรรม
สวดมนต์ข้ามปี เริ่มต้นดี ชีวิตดี ปี ๒๕๕๖ – ๒๕๕๗” ครั้งที่ ๔ เพื่อสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา
– นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นำ สมาชิกชมรมส่งเสริม
การท่องเที่ยวเขาใหญ่ – ปากช่อง เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้
จากการแข่งขันกอล์ฟการกุศล “โอโซน เม้าเท่น กอล์ฟ ๒๐๑๕@เขาใหญ่ – ปากช่อง” โดยเสด็จ
พระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
/ – ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวะ….

– ๒ –

– ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวะ วสุนธราภิวัฒน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ นำ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สนับสนุนกิจการมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
– หม่อมราชวงศ์ปรียางค์ศรี วัฒนคุณ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายการจัดหารายได้
นำ นางประวรา เอครพานิช นายกสมาคมรักแม่ และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อม
ถวายเงินรายได้จากการจัดโครงการประกวดแต่งเพลง ร้องเพลงรักแม่ และจำหน่ายบัตรรักแม่ ปี ๒๕๕๘
เพื่อสมทบทุนซื้อเครื่องมือแพทย์ “เทอร์โมมิกเซอร์” (THERMOMIXER) สำหรับสกัด “ดีเอ็นเอ” (DNA) เซลล์มะเร็งแก่ศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ในโอกาสนี้ ผู้ชนะเลิศการประกวด
แต่งเพลงรักแม่ เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานโล่รางวัลด้วย
– คณะกรรมการร้านมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา
สิริวัฒนาพรรณวดี เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาด ประจำปี ๒๕๕๙ เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย
– นายไทยรัฐ พงษ์สนิท ประธานจัดงานออกร้านกาชาด และอุปนายกสมาคมนักศึกษาเก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากการจำหน่ายสลากกาชาด จากการออกร้าน
งานกาชาด ประจำปี ๒๕๕๙ เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย
– นายชนินทธ์ โทณวณิก ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันกอล์ฟ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อสมทบศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน ฯ แก้ไขความพิการ
บนใบหน้าและกะโหลกศรีษะ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
– เภสัชกรอภิสิทธิ์ ฉัตรทนานนท์ ประธานคณะกรรมการมูลนิธิคุณแม่คุณภาพ นำ คณะบุคคล
เฝ้าทูลละอองพระบาท ดังนี้
๑. ท่านผู้หญิงเพ็ญศรี วัชโรทัย ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์มูลนิธิคุณแม่คุณภาพ และคณะ
เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดี
๒. นางสมจิตร์ ฉัตรทนานนท์ ประธานกรรมการบริษัท คอมมูนิเคชั่น แอนด์ มอร์ จำกัด
และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดี
– เรืออากาศเอก กนก ทองเผือก อุปนายกสมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และคณะ
เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๑๕ ประจำปี ๒๕๕๙
เพื่อสมทบทุนการกุศลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
– นายสนธิรัก เทพเรณู และคณะ ในนามทายาทและผู้จัดการมรดกของนายโสภณ สังข์กังวาล
อดีตข้าราชการบำนาญ สังกัดการรถไฟแห่งประเทศไทย ซึ่งถึงแก่กรรมแล้ว เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการขายที่ดินในเขตอำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ตามเจตนารมณ์
ของนายโสภณ สังข์กังวาล โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
/ – นางสาวณัฐกานต์….

– ๓ –

– นางสาวณัฐกานต์ พุทธรักษา และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิอานันทมหิดล
– นางกนกพร อรรคราภรณ์ นำ นายนิสัย วนากุล ประธานคณะกรรมการผู้บริหารสมาคมวิชาชีพไทยในอเมริกาและแคนาดา เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา
เวลา ๑๓.๔๙ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน
โดยรถยนต์พระที่นั่ง จากอาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ไปทอดพระเนตรห้อง “เซอร์จิคัล
เดย์ แคร์ คีโมเทอราพี” (Surgical Day Care chemotherapy ) เครื่อง “สแคลพ คูลลิ่ง” (Scalp Cooling)
เครื่อง “ซีที แมมโมแกรม” (CT Mammogram) และเครื่อง “ดิจิตอล เบร็สท อินฟราเรด อิมเมจจิง ซิสเต็ม” (Digital Breast Infrared Imaging System) ณ ตึกว่องวานิช โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
ต่อจากนั้น

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทาน
เหรียญกาชาดสรรเสริญ และเหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ ๑ แก่ผู้บำเพ็ญคุณความดี และผู้มีอุปการคุณแก่สภากาชาดไทย และพระราชทานพระราชวโรกาสให้ ผู้มีกุศลจิต เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินและสิ่งของ ณ ตึก ภปร. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เสร็จแล้ว
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธาน
การประชุมกรรมการสภากาชาดไทย ประจำปี ๒๕๖๐ ณ อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร
(เจริญ สุวฑฺฒโน)
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๖.๕๖ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชา
ทินัดดามาตุ เสด็จไปทรงเปิดการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ ๑๘ ของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
(องค์การมหาชน) หัวข้อ “อินเนอร์ เพาเวอร์, ทูเก็ทเตอร์ วี แคน” (Inner Power, Together We Can)
และทรงเปิดนิทรรศการการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาล ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค
เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
อนึ่ง เมื่อวันจันทร์ ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๙.๔๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปทรงเปลี่ยน
เครื่องทรงฤดูหนาวเป็นเครื่องทรงฤดูร้อนถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ณ พระอุโบสถวัด
พระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง