วันอังคารที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2560

วันอังคารที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2560

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอังคาร ที่ ๑๖ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐

วันนี้ เวลา ๐๙.๑๒ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ณ อาคารหอประชุม
ธำรงบัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เป็นวันที่ ๒
เวลา ๑๒.๔๕ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ณ อาคารหอประชุม
ธำรงบัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เป็นวันที่ ๒
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๖.๒๐ น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
เสด็จไปในการพระราชทานเพลิงศพ พระอุดมญาณโมลี (จันทร์ศรี จน̣ททีโป) ณ เมรุวัดโพธิสมภรณ์
อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี