วันอังคารที่ 17 มกราคม พ.ศ.2560

วันอังคารที่ 17 มกราคม พ.ศ.2560

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอังคาร ที่ ๑๗ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๐

วันนี้ เวลา ๐๗.๔๘ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราช ดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดกระบี่ จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดพังงา และจังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๙ มกราคม ๒๕๖๐
ในโอกาสนี้ ประทับแรม ณ โรงแรมเคปกูดู อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา
เวลา ๑๔.๓๕ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไป ในการพระราชทานเพลิงศพ นายสุชาติ ทรัพย์สิน จ.ภ. ณ เมรุชั่วคราว วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ต่อจากนั้น
เวลา ๑๖.๓๔ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไป ทรงเปิดโรงแรมเคปกูดู ซึ่งตั้งอยู่ ณ อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๔.๐๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรด กระหม่อมให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปวางพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ พ่อขุนรามคำแหงมหาราช ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
อนึ่ง เมื่อวันจันทร์ ที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๙.๐๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ ไปทรงเยี่ยม และพระราชทานถุงยังชีพแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ในการนี้ ทรงรับฟังการกราบทูลรายงานเกี่ยวกับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จาก ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ทั้งนี้ จากสภาวะฝนตกหนักต่อเนื่องหลายวัน ตั้งแต่วันที่ ๒ – ๗ มกราคม ๒๕๖๐ ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันใน ๒๓ อำเภอ ๑๖๓ ตำบล ๑,๕๑๓ หมู่บ้าน ทำให้มี ผู้เสียชีวิต ๑๑ คน พื้นที่การเกษตร การปศุสัตว์ การประมงและสิ่งสาธารณูปโภคได้รับความเสียหายจำนวนมาก