วันอังคาร ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2560

วันอังคารที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2560

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอังคาร ที่ ๑๙ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐

วันนี้ เวลา ๐๙.๑๖ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากเรือนรับรองเหมืองผาแดง บริษัท ผาแดง อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ไปยังท่าอากาศยานแม่สอด เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการตามพระราชดำริ ณ โรงเรียนท่านผู้หญิงพรสม กุณฑลจินดา อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ซึ่งเปิดสอนระดับชั้นอนุบาล ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปัจจุบันมีนักเรียน
๕๒๐ คน โดยโรงเรียนแห่งนี้ได้นำนวัตกรรมการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้สำหรับเด็กบนพื้นที่สูง (RRC)
มาใช้สอนภาษาไทยให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวเขาเผ่าปกาเกอะญอ และ
ยังขยายผลสู่ชุมชมด้วยการจัดตั้งโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการฟัง การพูดภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับผู้ใหญ่บนพื้นที่สูง โดยมีครู นักเรียน และอาสาสมัครเข้าไปสอนภาษาไทยแก่ชาวบ้าน นอกจากนี้ โรงเรียนได้จัดการฝึกอาชีพและแปรรูปผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่มีในท้องถิ่นแก่นักเรียน อาทิ การทำคุกกี้
เพื่อสุขภาพ ธูปตะไคร้และครีมตะไคร้หอมไล่ยุง กระดาษสาจากต้นกล้วยป่า รวมถึงการนำเศษผ้าทอ
ปกาเกอะญอที่เหลือใช้มาทำเป็นพวงกุญแจ กระเป๋าเครื่องสำอาง กระเป๋าเงิน ฯลฯ ในโอกาสนี้
ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์กับหน่วยทันตกรรมพระราชทานที่ออกให้บริการแก่ราษฎรในพื้นที่ รวมทั้งราษฎร
ที่มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ เสร็จแล้ว ทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการสร้างป่าสร้างรายได้
ซึ่งกรมป่าไม้ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ สนองพระราชดำริ ในการส่งเสริมให้คนและป่าอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน โดยให้ความรู้แก่สมาชิกโครงการ ฯ ในเรื่องการเพาะปลูกพืชแบบผสมผสานตามความเหมาะสมของที่ดิน
แต่ละแปลง เพื่อนำไปพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์สร้างรายได้อีกทางหนึ่ง ต่อจากนั้น เสด็จพระราชดำเนิน
ไปยังโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจุฬา-ธรรมศาสตร์ ๓ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก โอกาสนี้
ทรงเปิดอาคารอเนกประสงค์ “อักษร-ศิลป์ เพื่อน้อง” ซึ่งเกิดจากความร่วมมือของ ๔ สถาบัน ได้แก่
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะสถาปัตย- กรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา แล้วทรงเปิด “อาคารเฉลิมพระเกียรติ” จากการสนับสนุนของมูลนิธิเพื่อนศิลปิน ซึ่งทั้งสองอาคารสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ เสร็จแล้ว ทรงติดตาม
การดำเนินงานของโรงเรียน ฯ ซึ่งเปิดสอนมาตั้งแต่ปี ๒๕๐๙ เดิมชื่อ “โรงเรียนถิ่นไทยพัฒนา” มีเด็กเรียน
เป็นชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงที่พูดและเขียนภาษาไทยไม่ได้ จนกระทั่งปี ๒๕๑๕ สมเด็จพระศรีนครินทรา
บรมราชชนนี ได้พระราชทานเงินที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย มาใช้สร้างอาคารเรียน และพระราชทานชื่อใหม่ว่า “โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจุฬา-ธรรมศาสตร์ ๓” ปัจจุบันเปิดสอนชั้นเด็กเล็กถึงประถมศึกษาปีที่ ๖ มีนักเรียน ๑๓๑ คน สามารถดำเนินโครงการตามพระราชดำริประสบผลสำเร็จดีในทุกด้าน โดยเฉพาะด้านสุขภาพอนามัย โรงเรียนได้รับรางวัลการประเมินมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ทั้งในระดับจังหวัดและระดับประเทศ

/ในช่วงบ่าย…

– ๒ –

ในช่วงบ่าย เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินโครงการตามพระราชดำริ
ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเทคนิคอาสา ๑ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ที่เปิดทำการเรียน
การสอนมาตั้งแต่ปี ๒๕๒๗ ให้แก่เด็กจากบ้านปะน้อยปู่ ตำบลแม่อุสุ และหมู่บ้านใกล้เคียง ปัจจุบันมี
นักเรียน ๒๓๔ คน โรงเรียน ฯ ได้รับการส่งเสริมพัฒนาจากหน่วยงานต่าง ๆ ในทุกด้าน อาทิ ทางด้านสาธารณูปโภค กรมชลประทาน กรมป่าไม้ และสำนักงาน กปร. ได้ร่วมมือกันสนองพระราชดำริ ในการ
จัดหาแหล่งน้ำให้แก่โรงเรียนและชุมชนบ้านปะน้อยปู่ ให้มีน้ำอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรเพียงพอ
ตลอดทั้งปี ด้านการฝึกอาชีพมีร้านเด็กดอยเกษา มาให้บริการตัดผมนักเรียนกับคนในชุมชน และสอน
อาชีพการตัดผม นอกจากนี้ ภาคเอกชนยังเข้าไปช่วยติดตั้งเครื่องกรองน้ำให้นักเรียนได้มีน้ำสะอาดไว้
บริโภคด้วย สมควรแก่เวลา จึงเสด็จพระราชดำเนินกลับเรือนรับรองเหมืองผาแดง
เวลา ๑๖.๒๘ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จออกแทนพระองค์ ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร พระราชทานพระวโรกาสให้นายธีระเกียรติ
เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นำ นักเรียน ครู กรรมการสมาคมผู้ปกครองและ
ศิษย์เก่า โรงเรียนราชวินิต โรงเรียนราชวินิต มัธยม โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว โรงเรียนราชวินิตบางเขน โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ และโรงเรียนราชวินิตนนทบุรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ เฝ้า รับพระราชทานทุนเรียนดี รางวัล และโล่เกียรติคุณ กับนำ
ผู้มีจิตศรัทธา เฝ้า ถวายเงิน เพื่อสมทบทุนพระราชทาน และโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระราชทาน
พระโอวาท ความว่า การให้การศึกษาแก่เยาวชนนั้น เป็นภารกิจสำคัญที่ต้องอาศัยเวลา ความรู้ ความฉลาดรอบคอบ และความอดทนพากเพียรอย่างสูง เพื่อสร้างคนให้มีความรู้ มีความคิดเห็นที่ถูกต้อง มีจิตใจที่ตั้งมั่นในคุณธรรมความสุจริต และเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน ท่านทั้งหลายผู้มีหน้าที่ จัดการศึกษา จึงต้องตระหนักถึงความสำคัญของภารกิจนี้ให้มาก และพยายามปฏิบัติพัฒนางานในหน้าที่
ของตนอย่างเต็มกำลังความสามารถ จนกระทั่งบรรลุผลที่พึงประสงค์ สำหรับนักเรียนทั้งหลาย ก็ขอให้
แต่ละคนทำหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด ด้วยการตั้งใจศึกษาเล่าเรียนและประพฤติตนเป็นคนดี จะได้นำความรู้
และความดีไปใช้ประกอบกิจการงานสร้างความเจริญก้าวหน้าให้แก่ตนและประเทศชาติต่อไป
ต่อจากนั้น
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระราชทานพระวโรกาสให้นางพัชราภรณ์ อินทรียงค์ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี นำ ผู้เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา เฝ้า ในโอกาสนี้ นายฐากูร พานิช รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ผู้แทนโครงการ ฯ เฝ้า รับพระราชทานผ้าไตร

/เวลา ๑๕.๔๙ น…

– ๓ –

เวลา ๑๕.๔๙ น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จไปทรงเป็นประธาน
ในงาน “ลงแขกเกี่ยวข้าว” ณ ศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์ สถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ ปตท. อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง
เวลา ๑๐.๕๖ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
พลอากาศเอก โยธิน ประยูรโภคราช พร้อมด้วยคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระราชูปถัมภ์
เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร ณ หอประชุม ที่ว่าการอำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๓.๔๕ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก โยธิน ประยูรโภคราช พร้อมด้วยคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์
ในพระราชูปถัมภ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอชะอี จังหวัดมุกดาหาร