วันอังคารที่ 2 ตุลาคม พ.ศ.2561

วันอังคารที่ 2 ตุลาคม พ.ศ.2561

วันอังคาร ที่ ๒ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

วันนี้ เวลา ๐๗.๒๓ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน โดยรถบัสพระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม
จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ ๒ – ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑
ในโอกาสนี้ ประทับแรม ณ เรือนรับรองสถานพักฟื้นและพักผ่อนกองทัพบก สวนสนประดิพัทธ์
แห่งที่ ๒ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๔.๔๒ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทิ
นัดดามาตุ โปรดให้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จแทนพระองค์ ไปทรงฟังปาฐกถา
กัลยาณกิติ์ กิติยากร ครั้งที่ ๓๒ เรื่อง “กัท ไมโครไบโอม แอนด์ คาร์ดิโอวาสคูลาร์ ริสค์”
(Gut Microbiome and Cardiovascular Risk) ณ ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร