วันอังคารที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2559

วันอังคารที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2559

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอังคาร ที่ ๒๐ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙
เมื่อวันจันทร์ ที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๑๑ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากเรือนรับรองเหมืองผาแดง บริษัท ผาแดง
อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ไปยังโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนท่านผู้หญิงทวี
มณีนุตร อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เพื่อทรงติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ ในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ปัจจุบันโรงเรียนแห่งนี้มีนักเรียนชั้นปฐมวัยถึงประถมศึกษาปีที่ ๖
จำนวน ๙๔ คน ส่วนหนึ่งเป็นเด็กไร้สัญชาติ และได้อาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานภาคเอกชน จัดทำโครงการ
พัฒนาเทคนิคการสอนภาษาไทย เพื่อแก้ปัญหานักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นบุตรหลาน
ชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยง และชาวเมียนมาที่มาประกอบอาชีพในพื้นที่ ในโอกาสนี้ ทรงติดตามผลการดำเนิน
โครงการแก้ไขปัญหาการปนเปื้อนสารตะกั่วในพื้นที่จังหวัดตาก ซึ่งเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี ๒๕๕๖ ด้วยการ
สนับสนุนงบประมาณจากสำนักงาน กปร. ในการเผยแพร่ความรู้ทางด้านโภชนาการ สุขอนามัย และการ
จัดการกับแบตเตอรี่อย่างถูกต้อง ทำให้สามารถลดปริมาณระดับสารตะกั่วในเลือดของเด็กอายุระหว่าง ๑-๑๔ ปี
ในพื้นที่เป้าหมาย จากร้อยละ ๕๓.๙ ในปี ๒๕๕๖ ให้เหลือเพียงร้อยละ ๖.๘ ในปี ๒๕๕๙
ในช่วงบ่าย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดย
เฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง ไปทรงเยี่ยมโรงเรียนบ้านกล้อทอ อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ซึ่งเปิดสอนระดับปฐมวัย
ถึงมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปัจจุบันมีนักเรียน ๗๔๗ คน โรงเรียนแห่งนี้ได้เข้าร่วมโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร มาตั้งแต่ปี ๒๕๕๓ มีการจัดโครงการเกษตร
เพื่ออาหารกลางวัน ส่งผลให้นักเรียนมีพัฒนาการสมตามวัย แต่ด้านการศึกษากลับยังคงมีปัญหาในการสื่อสาร
ภาษาไทย เพราะนักเรียนเป็นชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยง จึงต้องแก้ปัญหาด้วยการสอนเสริม โอกาสนี้
ทอดพระเนตรการเรียนการสอนของโรงเรียน และกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การทดลองผลิตน้ำมันไบโอดีเซลจาก
น้ำมันที่ใช้แล้ว และการทำขนมสำหรับงานมงคล รวมทั้งทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์ของกลุ่มพัฒนาอาชีพราษฎร
ตามพระราชดำริ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้าทอพื้นเมือง และพริกแห้งกะเหรี่ยง ซึ่งจะถูกส่งไปจำหน่าย
ที่ร้านภูฟ้าและร้านค้าทั่วไปในท้องถิ่น ต่อจากนั้น
เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงพยาบาลพบพระ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ทอดพระเนตร
นิทรรศการเกี่ยวกับโรงพยาบาล ฯ และผลการดำเนินงานในเรื่องต่าง ๆ เช่น การควบคุมโรคติดเชื้อจาก
คนต่างด้าวบริเวณชายแดน การอบรมให้ความรู้เรื่องการให้วัคซีนพื้นฐานและสนับสนุนวัคซีนแก่ประเทศ
เพื่อนบ้าน ตลอดจนโครงการพัฒนาศักยภาพผดุงครรภ์โบราณ ซึ่งทำให้ราษฎรในพื้นที่อำเภอพบพระ
ที่แต่เดิมจำนวนกว่าร้อยละ ๒๐ ยังคงนิยมคลอดบุตรแบบโบราณ ลดลดเหลือเพียงร้อยละ ๓ ในปัจจุบัน
ช่วยลดอัตราการป่วยการตายของมารดากับทารกลงได้อย่างมาก นอกจากนี้ โรงพยาบาล ฯ ยังได้จัดตั้ง
/คลินิกกฎหมาย…
– ๒ –
คลินิกกฎหมาย ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ผู้มีปัญหาในเรื่องการรับรองสถานะบุคคล พร้อมตรวจ
ดีเอ็นเอพิสูจน์สัญชาติไทยให้แก่บุคคลไร้สัญชาติ ในโอกาสนี้ ทรงเยี่ยมและพระราชทานสิ่งของแก่ผู้ป่วย
ที่พักรักษาอาการอยู่ที่โรงพยาบาล ฯ พร้อมทั้งพระราชทานรถพยาบาลแก่โรงพยาบาลแม่ระมาด
โรงพยาบาลแม่สอด และโรงพยาบาลท่าสองยาง เพื่อจะได้นำไปให้บริการทางการแพทย์ฉุกเฉินแก่ราษฎร
ในท้องถิ่นทุรกันดารต่อไป สมควรแก่เวลา จึงประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับ
เรือนรับรองเหมืองผาแดง