วันอังคารที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2560

วันอังคารที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2560

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอังคาร ที่ ๒๐ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๐

วันนี้ เวลา ๐๘.๕๗ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทาน ปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร เป็นวันที่ ๒
เวลา ๑๒.๓๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทาน ปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร เป็นวันที่ ๒
เวลา ๑๖.๕๗ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไป ทรงเป็นประธานในงานพิธีพุทธาภิเษกพระพุทธรูปประจำวันประสูติ “พระพุทธนาคนินนาท วรราชาทินัดดามาตุ สัฏฐิวรรษมงคล” และพระพิมพ์เนื้อผง ในโอกาสที่จะทรงเจริญพระชันษา ๖๐ ปี ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ พระอุโบสถวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๓.๓๕ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก เกษม อยู่สุข หัวหน้าสำนักงานราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เป็นผู้แทนพระองค์ ไปประกอบพิธีบวงสรวงขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตบูรณะปรับปรุง
พระที่นั่งอุดรภาค ณ บริเวณองค์พระที่นั่งอุดรภาค