วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2560

วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2560

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอังคาร ที่ ๒๑ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๐

วันนี้ เวลา ๐๘.๕๗ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
ณ หอประชุมราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
เป็นวันที่ ๒
เวลา ๑๑.๔๖ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
ณ หอประชุมราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
ในโอกาสนี้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เฝ้าทูลละอองพระบาท
รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (เทคโนโลยีการเกษตร) ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ขอประทานถวาย ด้วย
เวลา ๑๔.๕๘ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ
เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับดังนี้
– พลโท ธำรงรัตน์ แก้วกาญจน์ รองประธานมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
นำ คณะบุคคล เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ดังนี้
๑. คณะผู้บริหารบริษัท เซ้นส์ เอนเตอร์เทน เมนท์ จำกัด เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน ซึ่งเป็นรางวัลจากการแข่งขันรายการเปลี่ยนหน้าท้าโชว์ “ซิง ยัวร์ เฟสออฟ” (Sing Your Face Off) ครั้งที่ ๓ เพื่อสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
๒. พลเอก วินัย ภัททิยกุล ประธานมูลนิธิพิทักษ์ประชาชาติ และคณะ เฝ้าทูลละออง
พระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
๓. คณะผู้จัดงานของศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงาน “ไบเทค ฮาล์ฟ มาราธอน ๒๕๖๐” เพื่อสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
– นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน นำ คณะกรรมการจัดกิจกรรมเดินเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ในโอกาสมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ประกอบด้วยส่วนราชการ ภาคเอกชน จังหวัดน่าน และสมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนจิตรลดา เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินซึ่งเป็นรายได้จากการจัดกิจกรรมดังกล่าว โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
– รองศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิงอรพรรณ มาตังคสมบัติ ประธานมูลนิธิเพื่อการศึกษา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำ คณะกรรมการจัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน

/รายได้ส่วนหนึ่ง …..
– ๒ –

รายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลดังกล่าว โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
– นางมาลีรัตน์ ปลื้มจิตรชม นำ คณะกรรมการจัดงานและผู้สนับสนุนการจัดงานคอนเสิร์ต
การกุศล “สติลล์ ออน มาย ไมนด์” (Still on My Mind) จากสโมสรโรตารีกรุงเทพ เฝ้าทูลละออง
พระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
– คุณหญิงแสงเดือน ณ นคร ประธานกรรมการมูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึก
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี นำ คณะกรรมการและอาสาสมัครของมูลนิธิ ฯ
เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
เวลา ๑๖.๑๑ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร เป็นวันที่ ๒
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระราชทาน
พระโอวาท ความว่า เมื่อวานนี้ ได้กล่าวถึงความรู้ทั้งด้านลึกและด้านกว้าง ซึ่งเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติ
และพัฒนางาน วันนี้จึงใคร่จะพูดเกี่ยวกับปัจจัยที่ทุกคนจำเป็นต้องมีประกอบส่งเสริมกับความรู้ ได้แก่คุณธรรม คุณธรรม คือคุณงามความดีอันเป็นพื้นฐานอยู่ในจิตใจของบุคคล เป็นเครื่องป้องกัน
บุคคลให้ห่างไกลจากความชั่วและความเสื่อมเสียหาย ในการนำความรู้ไปใช้ปฏิบัติงานสร้างสรรค์ ความสำเร็จ
จะขาดคุณธรรมคอยกำกับประคับประคองมิได้ เพราะความรู้เป็นสิ่งที่คนเราอาจนำไปใช้ทั้งในทางสุจริต
และในทางทุจริตได้เท่า ๆ กัน บัณฑิตทุกคนจึงชอบที่จะฝึกฝนอบรมคุณธรรมให้เจริญงอกงามขึ้นในตน
และยึดมั่นในคุณธรรมเสมอทุกเมื่อ จะได้นำความรู้ความสามารถไปใช้ในทางที่ดีที่สุจริตแต่ทางเดียว
อันจะบังเกิดผลเป็นความเจริญมั่นคงในชีวิตและกิจการงาน ทั้งโดยส่วนตนและส่วนรวมอย่างแท้จริงและยั่งยืน
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๖.๓๖ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปทรงเปิดงาน “สานสายใยเพื่อผลิตภัณฑ์สายใจไทย” ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร