วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ.2561

วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ.2561

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอังคาร ที่ ๒๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

วันนี้ เวลา ๐๙.๔๗ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน
ไปทอดพระเนตรการดำเนินงานโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ (เกษตรอินทรีย์) ณ ค่ายสุรศักดิ์มนตรี
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
เวลา ๑๔.๔๖ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน
ไปทอดพระเนตรโครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนาบ้านดอยก้อม อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๕.๕๗ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทิ
นัดดามาตุ เสด็จไปทรงเปิดงาน “เซ็นทรัล อินเตอร์เนชันแนล วอช แฟร์ ๒๐๑๘” (Central International Watch Fair 2018) ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล สาขาชิดลม เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร