วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2559

วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2559

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอังคาร ที่ ๒๒ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๙

วันนี้ เวลา ๑๔.๕๗ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
เสด็จออก ณ วังรื่นฤดี ประทานพระวโรกาสให้ นายเชื้อพร รังควร รองเลขาธิการมูลนิธิ
เพชรรัตน – สุวัทนา นำ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้า ตามลำดับดังนี้
– พระภิกษุและสามเณรจากสำนักเรียนวัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร ที่สอบพระปริยัติธรรม
แผนกบาลี ชั้นเปรียญธรรม ๙ ประโยค และชั้นเปรียญธรรม ๖ ประโยค ประจำปี ๒๕๕๙ เฝ้า รับประทาน ทุนการศึกษา ตาลปัตรอักษรพระนาม สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี
และอักษรพระนาม พระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี
– คุณหญิงสมจินตนา ภักดิ์ศรีวงศ์ รองประธานมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในพระบรมราชูปถัมภ์ เฝ้า รับประทานเงินสนับสนุนงานวิจัย
เพื่อจัดทำหนังสือเผยแพร่ และสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิ ฯ
– นายสนธิ เตชานันท์ เลขาธิการมูลนิธิเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว เฝ้า รับประทานเงินสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิ ฯ
– หม่อมหลวงประทิ่นทิพย์ นาครทรรพ ผู้จัดการโรงเรียนราชินี เฝ้า รับประทานเงิน
สมทบทุน “เพชรรัตนราชสุดา” ในโรงเรียนราชินี
– นางสาวสุกัญญา จันทรเสน เลขานุการคณะกรรมการจัดกองทุน สมเด็จพระศรีพัชรินทรา
บรมราชินีนาถ เฝ้า รับประทานเงินสมทบกองทุน ฯ
– นางสาวอุไรวรรณ สมสมัย ผู้จัดการอุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทรา
บรมราชชนนี เฝ้า รับประทานเงินสนับสนุนการดำเนินงานของอุทยาน ฯ
– พันตำรวจโท ยงศักดิ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต รองผู้กำกับการค่ายพระรามหก
เฝ้า รับประทานเงินสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของมูลนิธิพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ในพระอุปถัมภ์
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี
– อนุกรรมการและผู้ประสานงานเครือข่ายสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่ ๖ และสมเด็จ
พระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ซึ่งปฏิบัติหน้าที่สืบเนื่องมานับแต่ก่อตั้ง
เครือข่าย ฯ เฝ้า รับประทานเข็มเกียรติยศ ต่อจากนั้น
ประทานพระวโรกาสให้ คณะผู้บริหารและคณะครูของสถาบันการศึกษาในพระอุปถัมภ์
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี เฝ้า กราบทูลลาในโอกาสเกษียณอายุ
ราชการ และเฝ้า ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งหน้าที่ ตามลำดับดังนี้
– นายสรศักดิ์ แพทย์คดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี นำ นางสาววินนารัชต์ ชัยวิทยนันต์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ฯ เฝ้า ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งหน้าที่ จากนั้น นำ นางวรรณดี นาคสุขปาน

/…ผู้อำนวยการ

– ๒ –

ผู้อำนวยการโรงเรียน ฯ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน ฯ และข้าราชการครู เฝ้า กราบทูลลาในโอกาส
เกษียณอายุราชการ และรับประทานเข็มที่ระลึก เสร็จแล้ว นำข้าราชการครูที่ปฏิบัติหน้าที่ครบ ๒๐ ปี ๒๕ ปี
และ ๓๐ ปี เฝ้า รับประทานของที่ระลึก
– นายเกรียง ฐิติจำเริญพร รองผู้อำนวยการโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี จังหวัดเชียงใหม่
นำ นางสิรินันท์ ศรีวีระสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน ฯ และคณะครู เฝ้า กราบทูลลา ในโอกาสเกษียณอายุ
และรับประทานเข็มที่ระลึก จากนั้น นำ คณะครูที่ปฏิบัติหน้าที่ครบ ๓๐ ปี เฝ้า รับประทานของที่ระลึก
– นายรังสฤษฎิ์ เอี่ยมสะอาด รองผู้อำนวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ในพระอุปถัมภ์
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี จังหวัดเชียงใหม่ นำ รองผู้อำนวยการ
โรงเรียน ฯ และข้าราชการครู เฝ้า กราบทูลลาในโอกาสเกษียณอายุราชการ และรับประทานเข็มที่ระลึก
– นางตรีสุคนธ์ จิตต์สงวน ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี นำ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ฯ
และข้าราชการครู เฝ้า กราบทูลลา ในโอกาสเกษียณอายุราชการ และรับประทานเข็มที่ระลึก จากนั้น
นำ ข้าราชการครูที่ปฏิบัติหน้าที่ครบ ๒๕ ปี เฝ้า รับประทานของที่ระลึก
– นางสิริม์ธัญ ศรีทอง ครูชำนาญการ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์เพชราวุธวิทยา
ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี นำ ผู้อำนวยการโรงเรียน ฯ
เฝ้า ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งหน้าที่ และนำคณะครู เฝ้า กราบทูลลาในโอกาสเกษียณอายุงาน และรับประทาน
เข็มที่ระลึก จากนั้น นำ คณะครูที่ปฏิบัติหน้าที่ครบ ๓๐ ปี และ ๒๕ ปี เฝ้า รับประทานเข็มที่ระลึก
– นายเสนอ ใหม่จุ้ย รองผู้อำนวยการโรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ในพระอุปถัมภ์
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี นำ ว่าที่ร้อยตรี โกศล สุวรรณมณี ผู้อำนวยการโรงเรียน ฯ เฝ้า ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งหน้าที่ จากนั้น นำ นายชัยณรงค์ เซ่งบุญเล่ง
อดีตผู้อำนวยการโรงเรียน ฯ และข้าราชการครู เฝ้า กราบทูลลา ในโอกาสเกษียณอายุราชการ
และรับประทานเข็มที่ระลึก
– นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต นำ นางสาวอารีย์ หนูฉ้ง
รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา
สิริโสภาพัณณวดี เฝ้า ถวายตัวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งหน้าที่ จากนั้น นำ นายวิรัชต์ จำปาทอง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ฯ และข้าราชการครู เฝ้า กราบบทูลลาในโอกาสเกษียณอายุราชการ และพ้นจาก
หน้าที่ พร้อมทั้งรับประทานเข็มที่ระลึก
– นางวิไลภรณ์ คำภิระปาวงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง
นำ นายสกล ทะแกล้วพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ฯ และรองผู้อำนวยการโรงเรียน ฯ เฝ้า ในโอกาส
เข้ารับตำแหน่งหน้าที่ และ นำ นายสาโรจน์ แก้วอรุณ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียน ฯ พร้อมด้วย
ข้าราชการครู เฝ้า กราบทูลลา ในโอกาสเกษียณอายุราชการ และรับประทานเข็มที่ระลึก

/…นายวิลิศ

– ๓ –

– นายวิลิศ สกุลรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี นำ ข้าราชการครู
เฝ้า กราบทูลลา ในโอกาสเกษียณอายุราชการ และรับประทานเข็มที่ระลึก กับ นำข้าราชการครูที่ปฏิบัติหน้าที่
ครบ ๒๐ ปี เฝ้า รับประทานเครื่องหมายที่ระลึกของโรงเรียน ฯ
– ผู้ช่วยศาสตราจารย์ผจญ ขันธะชวนะ ประธานกรรมการบริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามธุรกิจ
ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี นำ ผู้บริหารและคณะครู
ที่ปฏิบัติหน้าที่ครบ ๒๐ ปี และ ๑๕ ปี เฝ้า รับประทานเข็มที่ระลึก
– นางเบญจมาภรณ์ คุณะรังสี ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์
ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี นำ นางจันทราภรณ์
หรรษาวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักหลักสูตรเพื่อการศึกษา เฝ้า ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งหน้าที่ จากนั้น
นำ รองผู้อำนวยการวิทยาลัย ฯ และคณะครู เฝ้า กราบทูลลาในโอกาสเกษียณอายุ และนำ
คณะครูที่ปฏิบัติหน้าที่ครบ ๒๕ ปี เฝ้า รับประทานของที่ระลึก