วันอังคารที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2560

วันอังคารที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2560

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอังคาร ที่ ๒๒ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐

วันนี้ เวลา ๑๖.๓๒ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
เสด็จไปทรงเปิดงาน “เซ็นทรัล อินเตอร์เนชั่นแนล วอทช์ แฟร์ ๒๐๑๗” (Central International Watch Fair 2017) ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล สาขาชิดลม เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๑.๐๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ไปประชุมติดตามและแก้ไขฟื้นฟูสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสตูล
ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสตูล อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล
เวลา ๑๓.๓๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก
ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี พร้อมด้วยคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานและ
เครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสตูล ณ หอประชุมโรงเรียนราชประชา
นุเคราะห์ ๔๒ จังหวัดสตูล อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๗.๓๔ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ พลอากาศตรี สุพิชัย สุนทรบุระ เป็นผู้อัญเชิญพระคันธารราษฎร์ ไปในพิธีเจริญพระพุทธมนต์
ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคล
กับถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ พระลานพระราชวังดุสิต โดยสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จ พระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จมาเป็นประธานสงฆ์ พร้อมพระสงฆ์ รวม ๒๔๑ รูป นำสวดเจริญ
พระพุทธมนต์ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี และภายหลังจากเสร็จพิธีแล้ว
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศตรี สุพิชัย สุนทรบุระ เป็นผู้อัญเชิญ
พระคันธารราษฎร์ กลับมาประดิษฐาน ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน
อนึ่ง เมื่อวันจันทร์ ที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๒๒.๔๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อประทับเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เที่ยวบินที่ ทีจี ๖๒๒
เสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐
ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศญี่ปุ่น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
จะทรงร่วมพิธีเปิดงานประชุมวิชาการนานาชาติเรื่องวิศวกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก
สำหรับคนพิการ ครั้งที่ ๑๑ ณ ศูนย์การประชุมนานาชาติโกเบ โอกาสนี้ จะพระราชทานรางวัลแก่ทีมที่ชนะ
การประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุของนักศึกษานานาชาติ นอกจากนี้ จะทอดพระเนตร สถานที่สำคัญต่าง ๆ ได้แก่ เมืองหลวงแห่งความรู้พิพิธภัณฑ์เมืองโกเบ บ้านพักผู้สูงอายุโกเบ สึมะ คิระขุเอน ศูนย์ฟื้นฟู
สรรถภาพเฮียวโกะ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกรุงโตเกียว