วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2566

วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2566

ข่าวในพระราชสำนัก

พระบรมมหาราชวัง

วันอังคาร  ที่ ๒๕  กรกฎาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๖

 

วันนี้  เวลา  ๑๓.๔๑  น.  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ

สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารปฏิบัติการเครื่องโทคาแมค และทรงกดปุ่ม
ปล่อยพลาสมาจากเครื่องโทคาแมคครั้งแรกในประเทศไทยและในอาเซียน ณ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
เวลา  ๑๐.๔๖  น.  สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปทอดพระเนตรฟาร์มปลาคาร์ป ณ นิมิต โค่ยฟาร์ม
อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี
เวลา  ๑๖.๓๐  น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้

พลเอก สุรยุทธ์  จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอุปสมบท
นาคหลวง ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง
เวลา  ๑๐.๔๕  น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
พลเอก ดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดระนอง
ณ หอประชุมเทศบาลตำบลน้ำจืด อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
ในวันเดียวกันนี้  เวลา  ๑๔.๐๐  น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า

โปรดกระหม่อมให้ พลเอก ดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดชุมพร
ณ หอประชุมโรงเรียนครนพิทยาคม อำเภอสวี จังหวัดชุมพร