วันอังคาร ที่ 25 เมษายน พ.ศ.2560

วันอังคารที่ 25 เมษายน พ.ศ.2560

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอังคาร ที่ ๒๕ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐

วันนี้ เวลา ๐๘.๕๑ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน โดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปิดศูนย์เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ ศูนย์การดูแลทารกแรกเกิดและ
ปริกำเนิด และศูนย์การบริการผู้ป่วยต่างชาติ ณ โรงพยาบาลปิยะเวท เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๗.๐๙ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ
อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายกฤษณพงศ์ กีรติกร
ประธานกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี และคณะกรรมการมูลนิธิ ฯ นำ คณะครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้า
มหาจักรี และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลรายงานผลการปฏิบัติงาน และทูลเกล้าทูลกระหม่อม
ถวายของที่ระลึก ต่อจากนั้น
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานการประชุมสามัญ
ประจำปี ๒๕๖๐ ของคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๔.๐๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปวางพวงมาลาถวายราชสักการะ
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ พระบรมราชานุสรณ์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี