วันอังคาร ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2560

วันอังคารที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2560

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอังคาร ที่ ๒๖ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐
วันนี้ เวลา ๐๘.๔๕ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดาเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเป็นประธานงานราลึกวันที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดาเนินไปทรงเปิดโรงเรียนนายร้อยชั้นมัธยม (๒๖ ธันวาคม ๒๔๕๒) และพระราชทานของที่ระลึกแก่นายทหารพิเศษประจากรมนักเรียนนายร้อยรักษาพระองค์ และผู้ให้การสนับสนุนกองทุนพัฒนาโรงเรียน ฯ ณ หอประชุมโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อาเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
เวลา ๑๓.๑๒ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินไปทรงเยี่ยม และทอดพระเนตรผลงานกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ของคณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร” และโรงเรียนมัธยมศึกษาในโครงการพระราชดาริในพื้นที่จังหวัดนครนายก ณ โรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร” อาเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก
เวลา ๑๗.๔๕ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปทรงยกช่อฟ้าอุโบสถ ณ วัดดอนชัย อาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๘.๒๒ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในพิธีมหามงคลบาเพ็ญ พระราชกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช พระสยามเทวาธิราช พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ พระลานพระราชวังดุสิต เมื่อพลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี ผู้แทนพระองค์ เดินทางถึงพระลานพระราชวังดุสิต ผู้แทนพระองค์ วางพวงมาลัย และจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว แล้วเข้าพลับพลาพิธี จุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธ กาเนิดกาสาวพัตร์ จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เจ้าหน้าที่กรมการศาสนาอาราธนาศีล สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประธานสงฆ์ให้ศีล พระสงฆ์ ๒๗๕ รูป สวดมาติกา จบแล้ว ผู้แทนพระองค์ทอดผ้าไตรที่อาสน์สงฆ์แถวหน้า ๑๐ รูป นอกนั้น ให้ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ทอดผ้าไตรจนครบ ๒๗๕ รูป เสร็จแล้ว พระสงฆ์ ๒๗๕ รูป สดับปกรณ์ ผู้แทนพระองค์ กรวดน้า พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก เจ้าหน้าที่กรมการศาสนา อาราธนาพระปริตร พระสงฆ์ ๒๗๕ รูป เจริญพระพุทธมนต์ถวายสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช พระสยามเทวาธิราช และถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ข้าราชการพลเรือน ทหาร ตารวจ และประชาชน ณ พระลานพระราชวังดุสิต และในต่างจังหวัด สวดมนต์พร้อมกัน จบแล้ว ผู้แทนพระองค์ ประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ ๑๐ รูป นอกนั้น ให้ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ประเคน จตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์จนครบ ๒๗๕ รูป ผู้แทนพระองค์ กรวดน้า พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก /ผู้แทนพระองค์ …..
– ๒ – ผู้แทนพระองค์ กราบที่หน้าเครื่องนมัสการ กราบที่หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และพระฉายาลักษณ์ ถวายความเคารพพระราชอาสน์ ผู้แทนพระองค์ และผู้ร่วมในพิธี ยืนประนมมือส่งริ้วขบวนอัญเชิญพระพุทธกาเนิดกาสาวพัตร์ขึ้นพระราชยาน อนึ่ง เมื่อเวลา ๑๗.๕๔ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก เกษม อยู่สุข อัญเชิญพระพุทธกาเนิดกาสาวพัตร์ไปในพิธีมหามงคลบาเพ็ญพระราชกุศล อุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ถวาย พระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ พระลานพระราชวังดุสิต เมื่อพลอากาศเอก เกษม อยู่สุข ถึงพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ขึ้นไปยังห้องพระ ชั้น ๓ วางพวงมาลัย จุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายพระที่นั่งบูชาพระพุทธรูป และอัญเชิญพระพุทธกาเนิดกาสาวพัตร์ ประดิษฐานบนพระราชยานไปยังพลับพลาพิธี ณ พระลานพระราชวังดุสิต โดยพลอากาศเอก เกษม อยู่สุข เดินนาพระราชยานที่ประดิษฐานพระพุทธกาเนิดกาสาวพัตร์ จากหน้าพระที่นั่งอัมพรสถาน ไปยังหน้าประตูภูธรลีลาศ ซึ่งมีริ้วขบวนตั้งรออยู่ เมื่อพระราชยานถึงประตูภูธรลีลาศ พลอากาศเอก เกษม อยู่สุข เข้าริ้วขบวนอัญเชิญพระพุทธกาเนิดกาสาวพัตร์ ไปยังพลับพลาพิธี ณ พระลานพระราชวังดุสิต
ภายหลังเสร็จจากพิธีแล้ว สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก เกษม อยู่สุข อัญเชิญพระพุทธกาเนิดกาสาวพัตร์ กลับมาประดิษฐาน ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต