วันอังคารที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2559

วันอังคารที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2559

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอังคาร ที่ ๒๗ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙

วันนี้ เวลา ๐๖.๕๘ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน
โดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภัตตาหารเช้าแก่พระพิธีธรรมที่สวด
พระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง
เวลา ๐๙.๑๔ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับดังนี้
– ศาสตราจารย์สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นำ คณะผู้บริหารและนักศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
– คณะกรรมการร้านสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาด ประจำปี ๒๕๕๘ เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย
– พลเอก ยอดยุทธ บุญญาธิการ ประธานกรรมการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย นำ คณะผู้บริหารการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ “ร่วมปั่น ร่วมให้ ไปกับ รฟม.” ในโอกาส ฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
– พลเอก ยศนันท์ หร่ายเจริญ ประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ อันดามัน และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานฟรีคอนเสิร์ต “แจ๊ส ฟอร์ คิง”(JAZZ FOR KING) เพื่อสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
– นายลลิต ถนอมสิงห์ รองเลขาธิการสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา นำ คณะบุคคล เฝ้าทูลละออง พระบาท ดังนี้
๑. นางภาวนา ตันตยานนท์ และครอบครัว เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายโฉนดที่ดิน เลขที่ ๑๙ และ ๘๔ ตั้งอยู่ที่ตำบลมะกอกเหนือ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง เพื่อใช้ประโยชน์ ในกิจกรรมของมูลนิธิชัยพัฒนา
๒. นายนิวัตน์ กิระนันทวัฒน์ ประธานกรรมการบริษัท ท้อปเท็นเทรดดิ้ง กรุ๊ป จำกัด และ นายสมภพ สัมภาวะผล เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา
๓. นางวิจิตร จิตตกุล และครอบครัว เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย โฉนดที่ดิน เลขที่ ๙๕๘๕ ตั้งอยู่ที่ตำบลพนมวังก์ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง เพื่อใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของ มูลนิธิชัยพัฒนา และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
– ศาสตราจารย์สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นำ คณะผู้บริหาร และคณาจารย์จากสถาบัน ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน ที่ได้รับจากผู้มีจิตศรัทธาในงานเปิดหอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค) เพื่อสมทบทุนการกุศล
/สมเด็จพระเทพฯ…..

-๒-

สมเด็จพระเทพ ฯ และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเอกสารผลงานวิจัย เรื่อง “ระบบการเลี้ยงปลาแบบผสมผสาน ในแนวดิ่งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์” และเอกสารผลงานวิจัย เรื่อง “เครื่องนวัตกรรมการบันทึกข้อมูลสัตว์น้ำแบบ
อัตโนมัติ” ของรองศาสตราจารย์รุ่งตะวัน ยมหล้า อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
– นายดุษฎี จุลชาต ผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน และคณะ
เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมเดินการกุศลเฉลิมพระเกียรติ
ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ และจากผู้มีจิตศรัทธา โดยเสด็จพระราชกุศล
ตามพระราชอัธยาศัย
– นางวราภรณ์ วงษา นายกสมาคมสโมสรวัฒนธรรมหญิง ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ เพื่อสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดิน
– นายพิภู สุโชคชัยกุล นายกสมาคมกำลังสำรองรักษาดินแดนไทย และคณะกรรมการบริหาร สมาคม ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดงานฉลองครบรอบ ๓๖ ปี การก่อตั้งสมาคม ฯ เพื่อสมทบทุนมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล
– นายปรีชา ลิ้มอั่ว ผู้จัดการทั่วไปปฏิบัติการ บริษัท เดอะมอลล์ราชสีมา จำกัด และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานคอนเสิร์ตการกุศล “ฟิฟทีน แอนนิเวอร์ซารี เดอะมอลล์ โคราช” (15th Anniversary The Mall Korat) หนึ่งเดียวกันร่วมแบ่งปันเพื่อส่วนรวม เพื่อสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา
– นายธวัช มั่นปาน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยอดไม้งาม และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดโครงการออมวันละบาท และการจัดกิจกรรมเทศน์มหาชาติ มหากุศลเฉลิมพระเกียรติ “๖๐ พรรษา เจ้าฟ้าจักรีสิรินธร” โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
– นายธนวัฒน์ โสภาพินิตนนต์ และครอบครัว เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อม
ถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
– นางชนัดดา ชินะโยธิน และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือดุษฎีนิพนธ์ เรื่อง โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในความสัมพันธ์ไทย – ลาว “รอยัล ดีเวลลอปเมนท์ โปรเจคส์ อิน เดอะ ไทยแลนด์ – ลาว รีเลชั่นชิป” (Royal Development Projects in the Thailand – Laos Relationship) และเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
– นายพิสิฐ ลี้อาธรรม นายกสมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการประกวดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดีเด่น ครั้งที่ ๔ ประจำปี ๒๕๕๘ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อสมทบทุนมูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และในโอกาสนี้ ผู้ชนะเลิศการประกวด ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย
– หม่อมราชวงศ์จิยากร อาภากร เสสะเวช ประธานกรรมการมูลนิธิราชสกุลอาภากร ในพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ นำ คณะกรรมการจัดงานประกวดดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ผู้ให้การสนับสนุน และผู้ชนะเลิศการประกวด ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้ จากการจัดการประกวดดนตรีไทยดังกล่าว โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย และในโอกาสนี้ ผู้ชนะเลิศ การประกวด และผู้สนับสนุนการจัดงาน ฯ ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย
/-รองศาสตราจารย์…..

– ๓ –

– รองศาสตราจารย์เสาวรีย์ ไทยรุ่งโรจน์ นายยกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นำผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายทุนการศึกษา เพื่อพระราชทานตามพระราชอัธยาศัย ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ต่อจากนั้น
เวลา ๐๙.๕๙ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับดังนี้
– รองศาสตราจารย์ชม ภูมิภาค ประธานมูลนิธิศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และคณะกรรมการมูลนิธิ ฯ
เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากค่าลิขสิทธิ์หนังสือ ดั่งดวงแก้ว ส่องสว่าง
ทางสายงาม ซึ่งจัดทำขึ้นในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ เรียบเรียงโดยรองศาสตราจารย์ คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ รองประธานมูลนิธิ ฯ โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย พร้อม นำ
พระสงฆ์ และฆราวาส ซึ่งได้รับการคัดเลือกจากมูลนิธิ ฯ ให้ได้รับรางวัลศาสตรเมธี ประจำปี ๒๕๕๘ เฝ้ารับการถวาย และเฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานรางวัลดังกล่าว ดังนี้
๑. พระธรรมธัชมุนี (อมร ญาโณทโย) สาขาสังคมศาสตร์ ด้านสังคมวิทยาศาสนา
๒. พระครูธรรมธรสุมนต์ นันทิโก สาขาสังคมศาสตร์ ด้านพัฒนาจิตใจ
๓. รองศาสตราจารย์สุทธิพงศ์ หกสุวรรณ สาขาศึกษาศาสตร์ ด้านหลักสูตรการสอน
๔. รองศาสตราจารย์วิชิต สุรัตน์เรืองชัย สาขาศึกษาศาสตร์ ด้านบริหารการศึกษา
๕. นางสาวปราศรัย ประวัติรุ่งเรือง สาขาสังคมศาสตร์ ด้านพระพุทธศาสนา
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุลีพร เชาวน์เมธากิจ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ด้านบริการสังคม
๗. นายสมประสงค์ โขมพัตร สาขามนุษยศาสตร์ ด้านบริการสังคม
๘. นายเฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ สาขาศิลปกรรมศาสตร์ ด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
๙. นายธนิสร์ ศรีกลิ่นดี สาขาศิลปกรรมศาสตร์ ด้านดนตรีสากล
๑๐. ศาสตราจารย์วีรชาติ เปรมานนท์ สาขาสังคมศาสตร์ ด้านดนตรีสากล
– นายทุกสบิลกูน ทูมูร์คูเลก (Mr. Tugsbilguun Tumurkhuleg) เอกอัครราชทูตมองโกเลีย ประจำประเทศไทย เฝ้าทูลละอองพระบาท ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งหน้าที่
เวลา ๑๔.๐๔ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับดังนี้
– ศาสตราจารย์ นายแพทย์จรัส สุวรรณเวลา รองประธานมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาส ราชนครินทร์ นำ ผู้แทนประเทศไทยที่กลับจากการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศ ประจำปี ๒๕๕๙ เฝ้าทูลละอองพระบาท เพื่อกราบบังคมทูลรายงานผลการแข่งขัน ฯ และรับพระราชทานพระราโชวาท – ศาสตราจารย์แอดีรา เลวิน (Prof. Adeera Levin) ประธานสมาคมโรคไตสากล “อินเตอร์ เนชั่นแนล โซไซตี้ ออฟ เนโปรโลจี” (International Society of Nephrology (ISN)) เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลของสมาพันธ์โรคไตนานาชาติสำหรับบุคคลที่มีส่วนสำคัญในการสนับสนุน
/การบริบาล…..

-๔-

การบริบาลผู้ป่วยโรคไต “อินเตอร์เนชั่นแนล โซไซตี้ ออฟ เนโปรโลจี สเปเชียล รีคคอกนิชั่น ออฟ เอ็กทรอดินารี คอนทิบิวชั่น ทู เพเทิน ลีฟวิ่ง วิท คิดนี ดีซีส” (International Society of Nephrology Special Recognition of Extraordinary Contribution to Patients Living with Kidney Disease) และโอกาสนี้ ผู้แทนจากสมาคม โรคไตแห่งประเทศไทย มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย สถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๕.๑๒ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากอาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ไปทรงสุหร่าย พระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และ ทรงเปิดอาคารคีตราชนครินทร์ กับอาคารกัลยาณินคีตการ ณ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ต่อจากนั้น
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ ณ สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร