วันอังคารที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2561

วันอังคารที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2561

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอังคาร ที่ ๒๗ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

วันนี้ เวลา ๐๘.๕๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปพระราชทานประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมพยาบาลไตเทียม
รุ่นที่ ๔๒ และรุ่นที่ ๔๓ ณ ห้องประชุมสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ตึกกัลยาณิวัฒนา โรงพยาบาลสงฆ์
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ต่อจากนั้น
เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ของคณะกรรมการบริหารมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสำนักงานมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย
ตึกกัลยาณิวัฒนา เสร็จแล้ว
เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมผู้ป่วย ณ หน่วยไตเทียม มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย
ตึกกัลยาณิวัฒนา
เวลา ๑๓.๓๕ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง
ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ
เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับดังนี้
– นายเดชา ภู่ละออ อดีตเกษตรจังหวัดพิจิตร นำ เกษตรกรกลุ่มพัฒนาไม้ผล ตำบลวังทับไทร อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลผลิตทางการเกษตร
– พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ประธานกิตติมศักดิ์ตลอดชีพ
มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภา ฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ทรงนำ ที่ปรึกษามูลนิธิ ฯ รองประธานมูลนิธิ ฯ คณะกรรมการมูลนิธิ ฯ และเจ้าหน้าที่มูลนิธิ ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้
จากการออกสลากกาชาด ประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย
เวลา ๑๔.๕๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
ณ อาคารนวมภูมินทร์ วชิราวุธวิทยาลัย เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราโชวาท
ความว่า คนเราไม่ว่าจะเป็นใคร อยู่ ณ ที่ใด ย่อมต้องการความสุขและความเจริญมั่นคงด้วยกันทั้งสิ้น
จึงใคร่จะกล่าวแก่ทุกคนว่า มีคุณสมบัติข้อหนึ่งที่ช่วยรักษาส่งเสริมบุคคลให้มีความสุขและความเจริญมั่นคง
ก็คือสติ หรือความระลึกรู้ สติจะคอยเตือนบุคคล ให้หยุดคิดพิจารณาเสียก่อน ว่าสิ่งที่จะทำ คำที่จะพูด
เรื่องที่จะคิด จะนำมาซึ่งความสุขหรือความทุกข์ ความเจริญมั่นคงหรือความเสื่อมเสียหาย เมื่อได้หยุดคิดพิจารณาดังกล่าวแล้ว แต่ละคนก็จะสามารถวินิจฉัยตัดสินได้ ว่าควรคิด ควรพูด ควรทำ แต่สิ่งที่จะนำมา
ซึ่งความสุขและความเจริญมั่นคงเท่านั้น บัณฑิตผู้ปรารถนาความผาสุกสวัสดีในชีวิตและกิจการงาน จึงควรพิจารณาให้เห็นคุณค่าของสติ แล้วเร่งฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มีสติรู้ตัวทุกเมื่อ
/ เวลา ๑๗.๑๘ น….

– ๒ –

เวลา ๑๗.๑๘ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน
โดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเป็นประธานการประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๑ ของคณะกรรมการ
ศิริราชมูลนิธิ ณ ตึกมหิดลบำเพ็ญ โรงพยาบาลศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๖.๐๕ น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จไป
ทรงติดตามการดำเนินการบูรณะวิหารและหอไตร กับทอดพระเนตรนิทรรศการ ณ วัดป่าแดด อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่