วันอังคารที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2561

วันอังคารที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2561

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอังคาร ที่ ๒๘ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

วันนี้ เวลา ๐๙.๑๓ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลธัญบุรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ หอประชุมราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
เวลา ๑๒.๓๓ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลธัญบุรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ หอประชุมราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
เวลา ๑๔.๔๘ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับดังนี้
– คณะผู้บริหารกระทรวงแรงงาน และคณะกรรมการสมาคมแม่บ้านกระทรวงแรงงาน เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทย “บัตรแรงงานเชิญรับโชค” ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย
– นางกัลยา สุอมรรัตนกุล และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล และมูลนิธิรามาธิบดี ในพระราชูปถัมภ์
– นายปรีชา ธรรมชูเชาวรัตน์ ประธานกรรมการ บริษัท เพลนตีโกลด์กรุ๊ป จำกัด นำ คณะผู้บริหารบริษัท ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศล ตามพระราชอัธยาศัย พร้อมทั้งทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลอินทผลัมสด และต้นกล้าอินทผลัมเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อสายพันธุ์ต่าง ๆ
– พลตำรวจเอก สมศักดิ์ แขวงโสภา ที่ปรึกษางานโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นำ พระสงฆ์และคณะผู้แทนกลุ่มรวมพลังเกษตรอินทรีย์ จังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดบุรีรัมย์ เฝ้า และเฝ้าทูลละอองพระบาท น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายข้าวเปลือกอินทรีย์ เพื่อพระราชทาน แก่โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๕.๑๕ น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จออก ณ ตำหนักทิพย์พิมาน อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา พระราชทาน พระราชวโรกาสให้ นางฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เฝ้ารับพระราชทานถุงยังชีพ เพื่อเชิญไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัย ต่อจากนั้น
ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
ในโอกาสนี้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรงร่วมการประชุม ฯ ด้วย