วันอังคารที่ 3 มกราคม พ.ศ.2560

วันอังคารที่ 3 มกราคม พ.ศ.2560

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอังคาร ที่ ๓ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๐
วันนี้ เวลา ๐๙.๑๘ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน
โดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระตำหนักบ้านสวนปทุม อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ไปทรงเปิดการใช้งาน
บ่อน้ำบาดาล ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี อำเภอธัญบุรี และทรงเยี่ยมโรงพยาบาล
ปทุมธานี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๔.๕๗ น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
เสด็จพร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ไปทรงบำเพ็ญพระกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพระบรมโกศ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง