วันอังคารที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2560

วันอังคารที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2560

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอังคาร ที่ ๔ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐

วันนี้ เวลา ๑๖.๒๐ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
เสด็จไปทรงเปิดงานรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐ “เด็กไทย ๔.๐ รู้เท่าทันโฆษณาเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ ไอคิวเกิน ๑๐๐” ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต์วิลล์ เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร