วันอังคารที่ 5 กันยายน พ.ศ.2560

วันอังคารที่ 5 กันยายน พ.ศ.2560

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอังคาร ที่ ๕ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๐

วันนี้ เวลา ๐๙.๑๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ
เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับดังนี้
– นางกรแก้ว วิริยะวัฒนา นายกเบญจมราชาลัยสมาคม ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำ
คณะกรรมการเบญจมราชาลัยสมาคม ในพระบรมราชูปถัมภ์ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อม
ถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากกาชาด ประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย
– นายปัญญา กิจเจริญการกุล กรรมการผู้จัดการบริษัท เมอร์ค จำกัด นำ คณะผู้บริหาร
บริษัท ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา
– นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย นำ คณะข้าราชการ พนักงาน
รัฐวิสาหกิจในสังกัด คณะกรรมการสมาคมแม่บ้านมหาดไทย และนายกเหล่ากาชาดจังหวัด เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกสลากกาชาด ประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย
และโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
เวลา ๐๙.๔๘ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายเพเทอร์ พรือเกล
(Mr. Peter PrÜgel) เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทย นำ นายอักเซล เบราเออร์ (Mr. Axel Brauer) ประธานบริษัท เบราเออร์ โฮลดิ้ง จำกัด และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อใช้ในการดำเนินงานของโรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ) ต่อจากนั้น
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลงแทนพระองค์ ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทาน
พระราชวโรกาสให้ ศาสตราจารย์ธานินทร์ กรัยวิเชียร ประธานกรรมการแผนกธรรมศาสตร์ มูลนิธิอานันทมหิดล พร้อมด้วยศาสตราจารย์สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และศาสตราจารย์พิเศษ
จิรนิติ หะวานนท์ เลขานุการแผนกธรรมศาสตร์ นำ นางกนก รุ่งกีรติกุล (ศฤงคารินทร์) ผู้ได้รับพระราชทาน
ทุนมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกธรรมศาสตร์ ประจำปี ๒๕๓๓ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการสอนภาษาญี่ปุ่น (Teaching of Japanese as a Foreign Language Program) ณ มหาวิทยาลัยเคโอ
(Keio University) และระดับปริญญาเอก สาขาการศึกษาภาษาญี่ปุ่น (Language and Culture Education) มหาวิทยาลัยโตเกียวกักคุเก (Tokyo Gakugei University) ประเทศญี่ปุ่น เฝ้าทูลละอองพระบาท
เพื่อกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษา

/ในวันเดียวกันนี้ …..

– ๒ –

ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๔.๕๔ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากอาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ไปทรงเป็น
ประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในพระบรมราชูปถัมภ์
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ณ โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร