วันอังคารที่ 6 ธันวาคม พ.ศ.2559

วันอังคารที่ 6 ธันวาคม พ.ศ.2559

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอังคาร ที่ ๖ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙

วันนี้ เวลา ๑๐.๑๓ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทาน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย พระบรมมหาราชวัง
เมื่อเสด็จขึ้นพระที่นั่งไพศาลทักษิณ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงจุดธูปเทียนบูชาพระสยามเทวาธิราช จากนั้น เสด็จออกพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ทางพระทวาร เทวราชมเหศวร ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวารที่หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลา ทรงกราบ และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยและเครื่องราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งประดิษฐานเหนือพระราชบัลลังก์ภายใต้นพปฎลมหาเศวตฉัตร ทรงกราบ พระสงฆ์ ๓๐ รูป ถวายพรพระ จบแล้ว เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประเคนภัตตาหารแด่สมเด็จพระราชาคณะ สำรับภัตตาหารนอกนั้น ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์ทรงประเคนพระสงฆ์รูปต่อไปตามลำดับ พระสงฆ์รับพระราชทานฉันเสร็จแล้ว ทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศน์พระราชทานเจ้าพนักงานเชิญไป ปักที่จงกลธรรมาสน์ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรม แล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย ที่หน้าพระบรมฉายาลักษณ์แทนพระบรมศพทรงธรรม ทรงศีล พระพรหมมุนี วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ถวายศีล และถวายพระธรรมเทศนา จบแล้ว สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมกัณฑ์เทศน์ ทรงทอดผ้าไตร ๓๐ ไตร พระสงฆ์สดับปกรณ์ ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก ถวายพระพรลา เสร็จแล้ว เสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบพระพุทธรูปประจำพระชนมวารที่หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลา ทรงกราบที่หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช แล้วเสด็จออกจากพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับ
เวลา ๐๗.๐๖ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน
ไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภัตตาหารเช้าแก่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร
ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง
เวลา ๑๕.๑๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน แทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ณ อาคารกีฬา ๑ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

/ในโอกาสนี้…

– ๒ –

เป็นสิ่งดีทั้งสิ้น แต่จะมีประโยชน์มากน้อยเพียงใด ย่อมขึ้นอยู่กับการนำไปใช้เป็นสำคัญ หากนำไปใช้ในทางที่ถูก
ก็จะอำนวยผลเป็นประโยชน์เป็นความเจริญ หากนำไปใช้ในทางที่ผิด ก็จะก่อให้เกิดโทษเป็นความเสื่อม เหตุนี้
ผู้ใช้จึงต้องมีความสำรวมระวัง ที่จะนำความรู้ไปใช้ด้วยเจตนาที่ดีที่บริสุทธิ์ และด้วยวิธีการที่เที่ยงตรงเป็นธรรม ทั้งต้องศึกษาผลที่จะเกิดตามมาอย่างรอบคอบและรอบด้าน โดยใช้ความคิดพิจารณาที่ถูกต้องตามหลักเหตุผล ความเป็นจริง จึงขอให้บัณฑิตทุกคนศึกษาเรื่องการนำความรู้ไปใช้ให้เข้าใจกระจ่าง จะได้สามารถใช้วิชาการ อันทรงคุณค่าที่อุตส่าห์เล่าเรียนมาด้วยยาก ให้สำเร็จผลแต่ในทางที่ดีที่สร้างสรรค์ ทั้งแก่ตนเอง แก่งานที่ทำ และแก่ชาติบ้านเมืองพร้อมทุกส่วน
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๖.๒๙ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
เสด็จพร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ
ไปทรงบำเพ็ญพระกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง