วันอังคารที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2560

วันอังคารที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2560

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอังคาร ที่ ๖ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๐

วันนี้ เวลา ๑๗.๐๙ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดย
รถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปิดอาคารสำนักงานมูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ ไทย – นานาชาติ
(เอเอฟเอส ประเทศไทย) ณ อาคารสำนักงานเอเอฟเอส ประเทศไทย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี