วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560

วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอังคาร ที่ ๗ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๐

วันนี้ เวลา ๑๗.๐๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ ไปทรงเยี่ยม
และพระราชทานถุงยังชีพแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัย ณ โรงเรียนวัดดอนศาลา อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๘.๔๘ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปทรงเปิดงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา และทรงสดับพระธรรมเทศนา เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๐ ณ สวนลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
อนึ่ง เมื่อวันจันทร์ ที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๒๐.๕๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ทรงเจิมเทียนรุ่งที่จะทรงพระราชอุทิศเพื่อเชิญไปจุดบูชา
พระรัตนตรัย ตามพระอารามหลวง ๖ พระอาราม คือ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง
วัดบวรนิเวศวิหาร วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม
และวัดนิเวศธรรมประวัติ
ในวันเดียวกันนั้น เวลา ๑๙.๔๒ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อประทับเครี่องบินของสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ อีเค ๓๗๓ เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐมาดากัสการ์ และสาธารณรัฐมอริเชียส ระหว่างวันที่ ๖ – ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐