วันอังคารที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ.2561

วันอังคารที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ.2561

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอังคาร ที่ ๘ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

วันนี้ เวลา ๐๙.๐๙ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ณ อาคารหอประชุม
ธำรง บัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เป็นวันที่ ๒
เวลา ๑๒.๒๘ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ณ อาคารหอประชุม
ธำรงบัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เป็นวันที่ ๒
เวลา ๑๖.๑๐ น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จออก ณ ชั้น ๑๐ อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ทรงลงพระนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กับมหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ ต่อจากนั้น พระราชทานพระวโรกาสให้รองศาสตราจารย์ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เฝ้า ถวายเงิน เพื่อสมทบทุนมูลนิธิจุฬาภรณ์เพื่อโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และถวายหนังสือ “มิ่งขวัญ…นิรันดร จุฬาภรณ์ ฯ อัครราชกุมารี”
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๗.๓๔ น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จออก ณ ชั้น ๑๐ อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ พระราชทานพระวโรกาสให้คณะผู้บริหารราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เฝ้า กราบทูลเชิญทรงดำรงตำแหน่งประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และถวายฉลองพระองค์ครุย สังวาล และพระธำมรงค์
ในโอกาสนี้ คณะแพทย์และนักวิจัย เฝ้า ถวายเหรียญรางวัลที่ได้รับจากการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมนานาชาติ ด้วย