วันอังคารที่ 9 ตุลาคม พ.ศ.2561

วันอังคารที่ 9 ตุลาคม พ.ศ.2561

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอังคาร ที่ ๙ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

วันนี้ เวลา ๐๘.๑๘ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปิดการประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๒ เรื่อง
โภชนาการช่วงแรกของชีวิต : พื้นฐานของสุขภาวะที่ดี ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เขตบางนา
กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๓.๐๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน
โดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปิดอาคารภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ ๓ จังหวัดชลบุรี
เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ หลังใหม่ ซึ่งตั้งอยู่
ณ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๔.๐๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปเปิดงานการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๖๔ ประจำปี ๒๕๖๑ และมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวด ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร