วันอังคาร ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2563

วันอังคารที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2563

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอังคาร ที่ ๑ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓

วันนี้ เวลา ๐๗.๓๔ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังท่าอากาศยานดอนเมือง
เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
และจังหวัดแม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่ ๑ – ๒ ธันวาคม ๒๕๖๓
ในโอกาสนี้ ประทับแรม ณ บ้านบรมนาถประสิทธิ์ หมู่บ้านสัมมากร อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
เวลา ๑๓.๔๓ น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี
กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิตพระราชทานพระวโรกาสให้ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เฝ้า ถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ต่อจากนั้น
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จลงแทนพระองค์ พระราชทานพระวโรกาสให้ นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นำ นักเรียน นักศึกษา และผู้แทนสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ เฝ้า รับพระราชทานรางวัล
ในการนี้ ผู้ปกครองนักเรียนและนักศึกษา ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ร่วมเฝ้าด้วย
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร
มหาวัชรราชธิดา พระราชทานพระโอวาท ความว่า เป้าหมายของงานด้านการศึกษา คือการสร้างผู้เรียน
ให้มีความรู้ มีความคิดอ่าน ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการดำเนินชีวิตของแต่ละคน. การจะบรรลุเป้าหมายดังกล่าว
ได้นั้น เป็นเรื่องไม่ง่ายนัก เพราะผู้เรียนแต่ละคนมีพื้นฐานแตกต่างกัน ทำให้มีศักยภาพและจุดมุ่งหมายในชีวิตแตกต่างกันไปด้วย. ผู้มีหน้าที่จัดการศึกษาจึงต้องกำหนดหลักสูตรการเรียนการสอนกิจกรรมเสริมหลักสูตร
และวิธีการสอนที่เหมาะสม ที่สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีพื้นฐานความรู้ความคิด อันจะนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพของแต่ละคนให้สูงขึ้น เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ต่อไป. จึงขอแสดงความยินดีกับทุกคน ที่ตั้งใจปฏิบัติงาน
อันยากยิ่งนี้ด้วยความวิริยอุตสาหะ จนสำเร็จผลดีเป็นที่ประจักษ์. ส่วนนักเรียนนักศึกษาที่ได้รับรางวัล กล่าวได้ว่า ความสำเร็จที่ทุกคนได้รับนั้น ย่อมเป็นผลจากการที่แต่ละคนได้รับการศึกษาอบรมที่ดี และมีความอุตสาหะพากเพียรใฝ่รู้ใฝ่เรียนมาโดยตลอด. ทุกคนจึงควรรักษาเกียรติและคุณความดีนี้ไว้ แล้วพัฒนาตนเองต่อไปในแนวทางที่มุ่งหวัง เพื่อแต่ละคนจะได้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่า สามารถเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติ
ในภายภาคหน้าได้อย่างแท้จริง.

/ในวันเดียวกันนี้ …

– ๒ –

ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๔.๕๑ น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี
กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี
กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ไปทรงเปิดงาน “เทียนส่องใจ” เนื่องในวันเอดส์โลก ครั้งที่ ๒๘ ณ อาคาร
ภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร