วันอังคาร ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2566

วันอังคารที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2566

 

ข่าวในพระราชสำนัก

พระบรมมหาราชวัง

วันอังคาร  ที่  ๑  สิงหาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๖

 

วันนี้ เวลา  ๑๗.๔๓  น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปในการพระราชพิธี
ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง

เมื่อเสด็จเข้าพระอุโบสถ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดเทียนพรรษาในตู้ด้าน

พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกย์ และด้านพระพุทธเลิศหล้านภาไลย  จากนั้น ทรงถวายพุ่มเทียน ธูปเทียนแพ

ต้นไม้ทอง ต้นไม้เงิน และทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกย์ พระพุทธเลิศหล้านภาไลย  เสร็จแล้ว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมาสน์ศิลา สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศ จากนั้น พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ พลอากาศโท ภักดี แสง-ชูโต รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองพระราชพิธี เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเทียนชนวน ทรงจุดเทียนชนวน จากโคมไฟฟ้า แล้วพระราชทานแก่รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองพระราชพิธี เพื่อเชิญไปรักษาไว้สำหรับถวายเจ้าอาวาสพระอารามหลวงต่าง ๆ นำไปจุดเทียนพรรษาที่ได้ทรงพระราชอุทิศไว้แล้ว ต่อจากนั้น ทรงประเคนพุ่มเทียนแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก สมเด็จพระราชาคณะ พระราชาคณะ พระเปรียญธรรม ๙ ประโยค และพระภิกษุนาคหลวง จำนวน ๒๐ รูป เสร็จแล้ว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี พระราชวงศ์ องคมนตรี และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ทรงประเคนและประเคนพุ่มเทียน จนครบ ๓๕๐ รูป เสร็จแล้ว เสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท แล้วเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่ง
เสด็จพระราชดำเนินกลับ

เวลา  ๑๓.๕๔ น.  สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จออก ณ ตำหนักทิพย์พิมาน อำเภอปากช่อง
จังหวัดนครราชสีมา พระราชทานพระวโรกาสให้ คณะสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะมหาวิทยลัยเกษตรศาสตร์ เฝ้ารับพระราชทานสัมภาษณ์ เพื่อออกอากาศ
ทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง ๙ อสมท. และเผยแพร่ทางสื่อสังคมออนไลน์ ในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ ๘๐ ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เวลา  ๑๗.๓๐  น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
พลเอก หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล เสด็จแทนพระองค์ ไปทรงจุดเทียนพรรษาที่ทรงพระราชอุทิศถวายเป็นพุทธบูชา
ณ พระศรีรัตนเจดีย์ หอศาสตราคม พระบรมมหาราชวัง และพระที่นั่งพุทไธสวรรย์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
พระนคร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

ในวันเดียวกันนี้  เวลา  ๑๐.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทาน ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบเหตุโกดังเก็บดอกไม้ไฟระเบิด ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส
ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านมูโนะ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส

 

/ อนึ่ง …

 

– ๒ –

 

อนึ่ง เมื่อวันจันทร์ ที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา  ๐๗.๕๑ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน
รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม
ไปยังกองพลทหารม้าที่ ๒ รักษาพระองค์ เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง
เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาฉลาด อำเภอเขาสมิง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาฉลาด อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด เปิดทำการเรียน
การสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปัจจุบันมีนักเรียน จำนวน ๙๕ คน เมื่อปีการศึกษา ๒๕๖๕ ครั้นเสด็จพระราชดำเนินถึงพระราชทานสิ่งของแก่ครูใหญ่ ตำรวจระเวนชายแดน และผู้แทนนักเรียน จากนั้น ทอดพระเนตรการดำเนินงานของโรงเรียน อาทิ กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน กิจกรรมห้องสมุด และกิจกรรมห้องพยาบาล เสร็จแล้ว ทอดพระเนตรโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน กิจกรรมฝึกอาชีพนักเรียนและกิจกรรมขยายผล
จากโรงเรียนสู่ชุมชน เสร็จแล้ว ทอดพระเนตรการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นอนุบาล ซึ่งครูใหญ่ได้นำความรู้ในสาขาวิชาการศึกษาการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มาประยุกต์ใช้ในการ
วางแผนการผลิตอาหารกลางวันในโรงเรียน รวมทั้งการวางแผนพัฒนาการศึกษา และการพัฒนาชุมชนด้วย

ในตอนบ่าย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินโครงการตามพระราชดำริ ที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านท่ากุ่ม อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ปัจจุบันมีนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จำนวน
๗๑ คน ครั้นเสด็จพระราชดำเนินถึง พระราชทานสิ่งของแก่ครูใหญ่ ตำรวจตระเวนชายแดน และผู้แทนนักเรียน จากนั้น ทอดพระเนตรกิจกรรมห้องสมุด กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ กิจกรรมสหกรณ์ กิจกรรมห้องพยาบาล กิจกรรมประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันและอาหารเสริมนม กิจกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร กิจกรรมขยายผลจากโรงเรียนสู่ชุมชน และกิจกรรมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ต่อจากนั้น ทรงเปิดป้ายศาลาเฉลิมพระเกียรติ “รวมใจภักดิ์ หนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบเอ็ด” และทอดพระเนตรนิทรรศการ ในโอกาสที่เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ครั้งที่ ๑,๑๑๑
และทรงปลูกต้นกฤษณา ทั้งนี้ ทรงเริ่มงานด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
ตั้งแต่ปี ๒๕๒๓ เป็นต้นมา และทรงติดตามความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง โดยการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาฉลาด ในครั้งนี้ เป็นการทรงงาน ครั้งที่ ๑,๑๑๑ ซึ่งมีพระราชประสงค์
ให้เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารมีอาหารบริโภค และมีโภชนาการที่ดี เพื่อจะได้มีกำลังในการศึกษาเล่าเรียน ปัจจุบันทรงสนับสนุนให้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนทั่วประเทศ เป็นศูนย์บริการความรู้ ถ่ายทอดเทคโนโลยี
การพัฒนาสู่ชุมชน เพื่อให้ชุมชนเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้ และเกิดความยั่งยืน