วันอังคาร ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2565

วันอังคารที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2565

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอังคาร ที่ ๑๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕
วันนี้ เวลา ๑๔.๐๘ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๔ ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร เป็นวันที่ ๒
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานพระโอวาท ความว่า ได้พูดกับบัณฑิตในที่ประชุมนี้ว่า การที่แต่ละคนจะบรรลุถึง
ความสาเร็จในชีวิตและกิจการงานได้นั้น ต้องอาศัยปัจจัยสาคัญ ๓ ประการ คือความรับผิดชอบต่อหน้าที่ การสร้างความสัมพันธ์อันดีกับบุคคลอื่น และการพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงของโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงการเปลี่ยนแปลงครั้งสาคัญ อันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ซึ่งส่งผลให้เทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทมากขึ้น ทั้งในการศึกษาเล่าเรียนและการทางาน
ในวันนี้ ใคร่จะกล่าวเพิ่มเติมแก่บัณฑิตทั้งหลายว่า คุณธรรมนั้น เป็นปัจจัยที่สาคัญและจาเป็นอย่างยิ่ง ต่อการดาเนินชีวิตและการประกอบกิจการงานของคนทุกคน ทั้งนี้ เพราะคุณธรรมเป็นพื้นฐานอันดียิ่งของจิตใจ ทาให้คนเรามีใจซื่อตรง ซื่อสัตย์สุจริต มีความเมตตาปรารถนาดีต่อผู้อื่น มีความเสียสละ ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่น มีความมุ่งมั่นตั้งใจจริง ที่จะประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งที่ดีที่เป็นประโยชน์แท้ มีความพากเพียรพยายาม ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคปัญหา และมีความสานึกตระหนักในหน้าที่ ที่ตนเองมีต่อชาติบ้านเมือง จึงขอให้บัณฑิตทุกคนพยายามฝึกฝนอบรมตน ให้เป็นผู้มีคุณธรรมประจาใจ แล้วนาความรู้ความสามารถที่มีอยู่ ไปใช้ในการดาเนินชีวิตและประกอบอาชีพการงาน ให้เป็นไปในทางที่ดีที่เจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไป