วันอังคาร ที่ 11 เมษายน พ.ศ.2566

วันอังคารที่ 11 เมษายน พ.ศ.2566
ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอังคาร  ที่  ๑๑  เมษายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๖
วันนี้  เวลา  ๐๙.๐๔  น.  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ไกรสิทธิ์
ตันติศิรินทร์ ที่ปรึกษางานโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี นำ คณะผู้บังคับบัญชาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และครูใหญ่โรงเรียนตำรวจ
ตระเวนชายแดน เฝ้าทูลละอองพระบาท ในโอกาสประชุมสัมมนาครูใหญ่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
ประจำปี ๒๕๖๖ และในโอกาสนี้ พระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติแก่ผู้ปฏิบัติงานและผู้สนับสนุนงานโครงการ
ตามพระราชดำริ ฯ พระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักแก่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ สำหรับโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน และพระราชทานโล่รางวัลแก่ครูใหญ่และครูผู้สอน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๕
การนี้ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เฝ้าทูลละอองพระบาท
กราบบังคมทูลรายงานการประชุมสัมมนาครูใหญ่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และผู้แทนนักเรียน
ในพระราชานุเคราะห์ เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) ในโอกาสนี้ พระราชทานพระราชดำรัส เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานแก่
คณะผู้เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย
เวลา  ๑๔.๐๒  น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ
เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับดังนี้
–  นางสาวบุปผา  วรไพบูลย์ กรรมการสมาคมกลุ่มโรงเรียนค่ายพุทธบุตร จังหวัดฉะเชิงเทรา
และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดทำโครงการ
“พุทธบุตรร่วมทำความดีถวายในหลวง ซึ่งทรงห่วงใยสุขภาพของคนไทย ครั้งที่ ๓” สมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดี
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
ของจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดชลบุรี ในโอกาสนี้ พระภิกษุ ร่วมเข้าเฝ้าด้วย
–  นายกฤษณ์  จันทโนทก กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยคณะกรรมการธนาคาร ฯ และผู้แทนบริษัท เพอร์เพิล เวนเจอร์ส จำกัด
เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสนับสนุนการจัดงานกาชาดออนไลน์ ประจำปี ๒๕๖๔
เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย
–  รองศาสตราจารย์เกศินี  วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคณะกรรมการ
ร้านธรรมศาสตร์กาชาด เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้าน
งานกาชาดออนไลน์ ประจำปี ๒๕๖๔ และประจำปี ๒๕๖๕ เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย
–  ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พรชัย  มาตังคสมบัติ นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำ คณะกรรมการบริหารสมาคม ฯ และผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากการแข่งขันกอล์ฟการกุศล
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
/นางสายสม…
–  ๒  –
–  นางสายสม วงศาสุลักษณ์ ประธานมูลนิธิร่วมน้ำใจต้านภัยเอดส์ นำ นายสมโภชน์ ช่วยอุปการ ประธานองค์กร ฟิวเจอร์ กรุ๊ป และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อพระราชทาน
เป็นค่าอาหารแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
–  นายสัณหณัฐ  สีจำปี นายกสมาคมกีฬาผู้เปลี่ยนอวัยวะแห่งประเทศไทย นำ คณะกรรมการบริหารสมาคม ฯ พร้อมด้วยนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานพร ก่อนเดินทางไปแข่งขัน
กีฬาผู้เปลี่ยนอวัยวะโลก รายการ “เวิลด์ ทรานสแพลนท์ เกมส์” (World Transplant Games) ครั้งที่ ๒๔
ณ เมืองเพิร์ท เครือรัฐออสเตรเลีย ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๒๒ เมษายน ๒๕๖๖
เวลา  ๑๔.๕๘  น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทานประกาศนียบัตร และรางวัลเรียนดีแก่นักเรียนชั้นอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ ศาลาผกาภิรมย์
โรงเรียนจิตรลดา
ในโอกาสนี้ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้แทนนักเรียน พร้อมด้วยผู้ปกครอง และครูใหม่
โรงเรียนจิตรลดา ปีการศึกษา ๒๕๖๕ เฝ้าทูลละอองพระบาท ถวายตัวกับครูโรงเรียนจิตรลดาที่ปฏิบัติงาน
เป็นระยะเวลา ๒๕ ปี เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานเข็ม ๒๕ ปี ด้วย
เวลา ๑๑.๒๕ น. (เวลาท้องถิ่น) สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จถึงท่าอากาศยานจอห์น เอฟ. เคนเนดี้ นครนิวยอร์ก
สหรัฐอเมริกา ณ ที่นั้น นายธานี  แสงรัตน์ เอกอัครราชทูตไทยประจำสหรัฐอเมริกา และคณะ เฝ้ารับเสด็จ
จากนั้น ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จไปยังโรงแรมเดอะ เซ็นต์รีจิส ซึ่งเป็นที่ประทับแรม
ในวันเดียวกันนี้  เวลา ๒๑.๐๖ น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่ง ไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อประทับเครื่องบินของสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ เจแอล ๐๓๔ เสด็จเยือนสหรัฐอเมริกา และประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๒๖ เมษายน ๒๕๖๖
ในการเสด็จเยือนครั้งนี้ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี จะทรงงานด้านวิชาการด้านการพัฒนายาร่วมกับสถาบันเทคโนโลยี
แมสซาชูเซตส์ และทอดพระเนตรงานด้านสัตวแพทย์ ณ มหาวิทยาลัยทัฟทส์ เมืองบอสตัน รัฐแมสซาชูเซตส์
ตามคำกราบทูลเชิญของสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ อีกทั้งจะทรงงานทางวิชาการและติดตามความร่วมมือ
ในด้านงานวิจัยผลิตภัณฑ์ธรรมชาติของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ และสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ กับสถาบัน
มะเร็งแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา และหาแนวทางความร่วมมือในด้านอื่น ๆ ตามคำกราบทูลเชิญของสถาบัน
มะเร็งแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา