วันอังคาร ที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2566

วันอังคารที่ 12 ธันวาคม พ.ศ.2566

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอังคาร ที่ ๑๒ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๖

วันนี้ เวลา ๐๘.๓๗ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติด้านความหลากหลายทางชีวภาพ พุทธศักราช ๒๕๖๖ (International Conference on Biodiversity 2023 : IBD 2023) หัวข้อ “ความหลากหลายทางชีวภาพ : กุญแจสู่ชีวิตที่ดีกว่า” (Biodiversity : Key to Better Life) ณ หอรัชมงคล สวนหลวง ร.๙ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๔.๓๔ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเป็นองค์ประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ
ชัยพัฒนา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ณ สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา อาคารโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๓.๑๕ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ออกรับ นายอิศเรศ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
นายกสมาคมนักศึกษาเก่าพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคณะกรรมการสมาคม ฯ เพื่อรับเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ชิงถ้วยพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๕ สำหรับทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง
เวลา ๑๔.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
จากสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๐.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอ
แม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๔.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปเปิดงานการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๖๘ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร