วันอังคาร ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2566

วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2566

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอังคาร ที่ ๑๔ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๖

วันนี้ เวลา ๐๘.๔๔ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี
สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์
ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
ณ อาคารศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม เป็นวันที่ ๑
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
พระราชทานพระราโชวาท ความว่า บัณฑิตได้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแล้ว นับว่ามีความรู้ความสามารถเพียงพอที่จะออกไปประกอบอาชีพการงาน สร้างความสำเร็จให้แก่ตนเองและส่วนรวม การที่บัณฑิตจะทำงาน
ที่ตนรับผิดชอบให้สำเร็จลุล่วง และบังเกิดผลเป็นประโยชน์ได้อย่างแท้จริงนั้น นอกจากจะต้องหมั่นแสวงหาความรู้เพิ่มเติม และตั้งใจฝึกฝนปฏิบัติให้มีความเชี่ยวชาญชำนาญอยู่เสมอแล้ว ยังต้องมุ่งกระทำแต่เฉพาะการงานที่สุจริต ที่เป็นประโยชน์สร้างสรรค์ ไม่ก่อให้เกิดโทษ เกิดความเสียหาย ทั้งแก่ตนเองและผู้อื่นด้วย หากบัณฑิตทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งที่พูดนี้ แล้วนำไปปฏิบัติให้ตลอดต่อเนื่อง ก็จะสามารถประกอบกิจการงาน
ให้สำเร็จผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นประโยชน์ที่แท้ คือเป็นความเจริญมั่นคง ทั้งแก่ตัวท่าน แก่งาน
และแก่ประเทศชาติของเรา
เวลา ๑๑.๒๖ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์
ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
ณ อาคารศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม เป็นวันที่ ๑
เวลา ๑๗.๐๐ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี นำ คณะบุคคลที่ร่วมบริจาคเงิน สมทบทุนมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานเข็มเครื่องหมายมูลนิธิ ฯ ต่อจากนั้น
ทรงเป็นองค์ประธานการประชุมสามัญคณะกรรมการมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล ประจำปี ๒๕๖๖
เวลา ๑๕.๕๕ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เสด็จแทนพระองค์
ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดสุทัศนเทพวราราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร พระราชทานพระวโรกาสให้ ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงิน เฝ้า รับพระราชทานของที่ระลึกด้วย

/เวลา ๑๐.๓๐ น. …

– ๒ –

เวลา ๑๐.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ หอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๔.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปมอบปริญญาบัตร
แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
ณ หอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร