วันอังคาร ที่ 15 กันยายน พ.ศ.2563

วันอังคารที่ 15 กันยายน พ.ศ.2563

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอังคาร ที่ ๑๕ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๓

เมื่อวันจันทร์ ที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๖ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากร
ปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพระราชดำริของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปิล๊อกคี่ ตำบลปิล๊อก อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ๑
ถึงประถมศึกษาปีที่ ๖ มีนักเรียน ๒๕๐ คน ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด – ๑๙ ได้จัดกิจกรรม
การเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนาศักยภาพของเด็กตามโครงการ “กพด. ร่วมใจต้านภัยโควิด – ๑๙” เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอม และหลังเปิดเทอมได้มีการตรวจคัดกรองสุขภาพของครูและนักเรียนก่อนเริ่มการเรียน
การสอน รณรงค์มาตรการรักษาระยะห่างทางสังคม กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ ปัจจุบันมีนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษา และมหาวิทยาลัย ๗ คน นักเรียนที่สำเร็จชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ร้อยละ ๘๕ ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น โดยมีครูซึ่งเป็นคนในพื้นที่กลับมาสอนที่โรงเรียน ที่ผ่านมา หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ได้ประสานการทำงานกับโรงเรียน เพื่อพัฒนาการศึกษา และชีวิตความเป็นอยู่ของเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตลอดจนคนในชุมชน อาทิ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ อุปถัมภ์ด้านการจัดสร้างอาคารเรียน และอาคารต่าง ๆ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ๔ แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม กาญจนบุรี พระนคร และหมู่บ้านจอมบึง สนับสนุนการอบรมครูเพื่อเพิ่มทักษะการสอน เนื่องจากนักเรียนส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขา จึงประสบปัญหาด้านการใช้ภาษาไทย วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี มาส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น เช่น การติดตั้งโซลาเซลล์ และการซ่อมเครื่องยนต์จักรยานยนต์ และเครื่องยนต์เรือ เนื่องจากเป็นพื้นที่ทุรกันดาร ไม่มีไฟฟ้า และต้องใช้รถร่วมกับเรือ
ในการสัญจรออกนอกพื้นที่ ส่วนโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน มีการปลูกพืชผักสวนครัว ไม้ผล และเลี้ยงสัตว์ นอกจากนี้ ยังเป็นที่ตั้งของสุขศาลาพระราชทาน ให้บริการดูแลรักษาสุขภาพของนักเรียนและคนในชุมชน โอกาสนี้ ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ออกให้บริการราษฎรในพื้นที่ และทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ สมควรแก่เวลา จึงเสด็จพระราชดำเนินกลับเรือนรับรอง
ที่ประทับ เขื่อนวชิราลงกรณ อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี