วันอังคาร ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2565

ข่าวในพระราชสำนัก

พระบรมมหาราชวัง

วันอังคาร  ที่  ๑๕  พฤศจิกายน  พุทธศักราช ๒๕๖๕

 

วันนี้ เวลา ๐๘.๕๑ น.  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรี
สิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากเรือนรับรองที่ประทับวิทยพิมาน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง
ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันวิทยสิริเมธี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ และพระราชทาน “ทุนพระราชทานศรีเมธี” แก่นิสิตที่มีผลการเรียนดีเยี่ยม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ กับ
พระราชทานประกาศนียบัตรแก่ผู้แทนนักเรียนโรงเรียนกำเนิดวิทย์ ที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
ณ อาคารเรียนรวม สถาบันวิทยสิริเมธี อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง เสร็จแล้ว ประทับรถยนต์พระที่นั่ง
เสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารวิทยสิริเมธี ทรงเป็นองค์ประธานในการลงนามความร่วมมือระหว่างสถาบัน
วิทยสิริเมธี สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) และบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

อนึ่ง เมื่อวันจันทร์ ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๔ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดพระราชานุสาวรีย์
สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก ณ โรงพยาบาลระยอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ซึ่งก่อสร้างขึ้นเมื่อปี ๒๕๖๓ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร
อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ทั้งในด้านการแพทย์ การพยาบาล และการสาธารณสุข ตลอดจนเพื่อความเป็นสิริมงคล ขวัญกำลังใจ และเป็นศูนย์รวมจิตใจของบุคลากรทางการแพทย์ ผู้ป่วยและญาติ โดยสร้างแล้วเสร็จ
เมื่อปี ๒๕๖๔ ในโอกาสนี้ ทรงปลูกต้นประดู่แดง ด้วย เสร็จแล้ว ทอดพระเนตรนิทรรศการการก่อสร้าง
พระราชานุสาวรีย์ ฯ และผลการดำเนินงานของโรงพยาบาลระยอง อาทิ แผนพัฒนาสู่ความเป็นศูนย์การรักษาเชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพัฒนาด้านนวัตกรรมทางเทคโนโลยีในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจ การแพทย์แผนไทย
และแพทย์ทางเลือก โอกาสนี้ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายสมเกียรติ โสภณสุข และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถกระบะ โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

เวลา ๑๐.๔๔ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิด “อาคารภูมิพัฒน์” ณ โรงพยาบาลเขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ
๘๐ พรรษา อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึง ปลัดจังหวัดระยอง ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยอง และผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ
๘๐ พรรษา เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ จากนั้น พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสูจิบัตร เสร็จแล้ว เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิด “อาคารภูมิพัฒน์” โอกาสนี้ ทรงปลูกต้นชะมวงด้วย ต่อจากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรนิทรรศการหลักการทรงงาน ๒๓ ประการ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
และนิทรรศการผลการดำเนินงานของโรงพยาบาล เช่น การจัดตั้งทีม และคลินิกการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง การพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิต และจิตเวช คลินิกผู้สูงอายุ และโครงการศูนย์สาธิตจัดหาและยืมอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ

/ในวันเดียวกันนั้น …

 

– ๒ –

 

ในวันเดียวกันนั้น เวลา ๑๔.๕๖ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์ โดยสถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ ปตท. อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึง ทรงวางพวงมาลัยถวายราชสักการะ
พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรนิทรรศการ อาทิ จุดเริ่มต้นและความสำเร็จของโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ ฯ
๑ ล้านไร่ ที่ขยายผลดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ที่มุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน ภายในปี คริสตศักราช ๒๐๔๐ และปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ภายในปีคริสตศักราช ๒๐๕๐ ซึ่ง ปตท. โดยสถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ ปตท. และ บริษัท วรุณา ประเทศไทย จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมกันพัฒนานวัตกรรมการประเมินการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ของป่าไม้ ด้วยเทคโนโลยี
การสำรวจระยะไกล เพื่อสร้างรูปแบบการประเมินที่มีความแม่นยำ สามารถใช้ทดแทนการประเมินค่าภาคสนาม จากนั้น ทรงทอดพระเนตรนิทรรศการการปลูกป่าแบบมิยาวากิ ซึ่งเป็นหนึ่งในการปลูกป่าเชิงนิเวศที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งได้รวบรวมข้อมูลและจัดทำเป็นหนังสือ “หลักการและการประยุกต์ การปลูกป่าแบบมิยาวากิในประเทศไทย” เพื่อเผยแพร่รูปแบบการปลูกป่าดังกล่าวให้เป็นที่รู้จัก และเป็นอนุสรณ์ระลึกถึง ศาสตราจารย์อาคิระ มิยาวากิ
ผู้มีคุณูปการต่องานฟื้นฟูป่าและระบบนิเวศของโลก เสร็จแล้ว เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรพื้นที่ป่ามหัศจรรย์พรรณไม้ ที่รวบรวมพรรณไม้ตามกลุ่ม อาทิ ไม้มงคล ไม้ในพุทธประวัติ ไม้ในวรรณคดี พื้นที่บริหารจัดการน้ำของศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์ พื้นที่โมเดลป่า ๔ แบบ ที่เป็นรูปแบบการปลูกป่าที่ตอบสนองวัตถุประสงค์การใช้ประโยชน์ที่หลากหลาย ได้แก่ ป่าธรรมชาติ สวนป่าเศรษฐกิจ ป่าไม้ผล และวนเกษตร โอกาสนี้ ทอดพระเนตร
การสาธิตการใช้ “แอปพลิเคชันคันนา” ในการวิเคราะห์ดิน สภาพอากาศ ความเหมาะสมของพืชพรรณ ช่วยให้เกษตรกรวางแผนการเพาะปลูกอย่างมีประสิทธิภาพ ต่อจากนั้น ทอดพระเนตรความก้าวหน้าโครงการ “วังจันทร์รวมรัก ปลูกผักแบ่งปัน” โดยศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์ และชุมชนตำบลป่ายุบใน จัดตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
“ผักวังจันทร์” นำผลผลิตจากสมาชิกโครงการ ฯ มาจำหน่ายที่ร้านในสถานีบริการน้ำมัน ปตท. ป่ายุบใน ทำให้
สร้างรายได้ และเกิดกองทุนเพื่อดูแลสมาชิกกลุ่ม นอกจากนี้ ยังได้รับพันธุ์สัตว์พระราชทาน เพื่อให้ชุมชนเลี้ยง
เพื่อบริโภค เป็นแหล่งโปรตีนในครัวเรือน สร้างความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืน โอกาสนี้ ทรงปรุงอาหารเมนู
“ยำปลูกรัก ผักวังจันทร์” พระราชทานแก่คณะผู้บริหารกลุ่ม ปตท. และประชาชนที่มาเฝ้าทูลละอองพระบาท
รับเสด็จ ในการนี้ ทรงปลูกต้นจันทน์ชะมดด้วย สมควรแก่เวลา จึงประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับที่ประทับแรม ณ เรือนรับรองวิทยพิมาน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง