วันอังคาร ที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2565

วันอังคารที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2565

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอังคาร ที่ ๑๕ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕
วันนี้ เวลา ๐๘.๕๓ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปิดนิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ในสมเด็จ พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจาปี ๒๕๖๔ ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๔.๒๓ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลาดับดังนี้
– นางขจิตพรรณ ไทยเพ็ชร เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เนื่องในโอกาส ที่มีอายุครบ ๙๔ ปี โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย ในโอกาสนี้ ครอบครัวนางขจิตพรรณ ฯ ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย
– นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน) นา ผู้บริหารและพนักงาน บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน) เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาดออนไลน์ ประจาปี ๒๕๖๔ เพื่อบารุงสภากาชาดไทย
– นางสาวปราศรัย ประวัติรุ่งเรือง ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC) นา คณะผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC) สะพานใหม่ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี (SBAC) และโรงเรียนสยามคอมพิวเตอร์และภาษา เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๕ และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายทุนการศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และทุนการศึกษามหาวิทยาลัย นอร์ทกรุงเทพ ระดับปริญญาโท
– นายสุรวัฒน์ ชมภูพงษ์ ประธานมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และกรรมการอานวยการสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินค่าตอบแทนจากการเป็นวิทยากรให้กับส่วนราชการต่าง ๆ ประจาปี ๒๕๖๔ สมทบกองทุนพระราชทานช่วยเหลือการศึกษาเด็กยากจนและขาดแคลนของมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์
– นายชาติชาย เทพแปง นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ นา คณะกรรมการจัดการแข่งขันเดิน – วิ่งการกุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ครั้งที่ ๒ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขัน ฯ สมทบทุนมูลนิธิอานันทมหิดล
/- พลเอก เดชา …
– ๒ –
– พลเอก เดชา เหมกระศรี นายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นา นายสมศักดิ์ พะเนียงทอง อุปนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และรองประธานมูลนิธิ เอก พะเนียงทอง พร้อมด้วยครอบครัวพะเนียงทอง และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
– นายพงศ์ศักดิ์ เกตุสวัสดิวงศ์ ประธานคณะกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี นา คณะกรรมการมูลนิธิ ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จ พระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึก กับน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายหอผู้ป่วยหนักกุมารเวชกรรม หอผู้ป่วยทารกแรกเกิดแบบใช้ระบบควบคุมอากาศความดันลบ และศูนย์เชี่ยวชาญทารกแรกเกิด พร้อมเครื่องมือแพทย์ อาทิ เครื่องตรวจอัลตราซาวด์ใช้ตรวจโรคหัวใจในเด็ก เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า เครื่องช่วยหายใจชนิดความถี่สูง เครื่องให้สารละลายทางหลอดเลือดดา ตู้อบเด็ก และอุปกรณ์อื่น ๆ เพื่อพระราชทานแก่หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ในโอกาสนี้ นายพิเชษฐ พัวพันกิจเจริญ ผู้อานวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานกุญแจหอผู้ป่วยหนักกุมารเวชกรรมด้วย
– รองศาสตราจารย์เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย และกราบบังคมทูลรายงานผลการดาเนินงานของสถาบัน ฯ
เวลา ๑๖.๕๘ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปในการประชุมสามัญคณะกรรมการศิริราชมูลนิธิ ประจาปี ๒๕๖๕ ณ ตึกมหิดลบาเพ็ญ โรงพยาบาลศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๓.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เชิญหิรัญบัฏ และผ้าไตร ไปถวายแด่พระพรหมวชิรปัญญาจารย์ ปริยัติกิจวิธานปรีชา ศีลาจารวิมล โสภณธรรมานุสิฐ ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี ณ วัดราชโอรสาราม เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๕.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี เชิญหิรัญบัฏ พัดยศ และผ้าไตร ไปถวายแด่พระพรหมวชิรเมธาจารย์ วิสุทธิญานปรีชา สุสีลาจารนิวิฐ วิจิตรธรรมปฏิภาณ ไพศาลศาสนกิจจาทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี ณ วัดโสมนัสวิหาร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๕.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้ นายอาพน กิตติอาพน องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ไปถวายแด่ พระวชิรธรรมเมธี ณ วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร