วันอังคาร ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2566

วันอังคารที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2566
ข่าวในพระราชสำนัก
                            พระบรมมหาราชวัง
วันอังคาร ที่  ๑๕  สิงหาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๖
วันนี้  เวลา ๐๗.๕๒ น.  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปิดอาคารโรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้ว
ณ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
เวลา ๑๓.๔๕ น.  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดการประชุมวิชาการประสาทศัลยแพทย์นานาชาติ ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ ๒๐ (The 20th ASEAN Congress of Neurological Surgery) หัวข้อ “ความร่วมมือ
และประสานงานทางประสาทศัลยศาสตร์” (Collaboration and Harmonization in Neurological Surgery) และทอดพระเนตรนิทรรศการทางการแพทย์ ณ ศูนย์การค้าไอคอนสยาม เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๗.๑๕ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปในการพระราชทานเพลิงศพ
พันเอก (พิเศษ) หญิง คุณหญิงวรุณี  อมาตยกุล  ท.ช.,ท.ม.,จ.จ.,ภ.ป.ร.๔ ณ เมรุวัดโสมนัสวิหาร
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๕.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายอรรถนิติ  ดิษฐอำนาจ องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ไปถวายแด่พระราชวัชรสังวรมุนี
ศรีภาวนาวรกิจ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี ณ วัดญาณสังวราราม อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๔.๓๐ น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก ชลิต  พุกผาสุข องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ไปถวายแด่
พระเมธีวัชรประชาทร ณ วัดอินทาราม อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม