วันอังคาร ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2564

วันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2564

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอังคาร ที่ ๑๖ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๔

วันนี้ เวลา ๑๖.๐๐ น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา
เสด็จออก ณ วังศุโขทัย พระราชทานพระวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้า ตามลำดับดังนี้
– นายเยฟเกนี โตมีฮิน (Mr. Evgeny Tomikhin) เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็ม
แห่งสหพันธรัฐรัสเซียประจำประเทศไทย เฝ้า เพื่อกราบทูลเกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศไทย
กับสหพันธรัฐรัสเซีย ในด้านมนุษยธรรมและวัฒนธรรม
ในโอกาสนี้ นายธานี ทองภักดี ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ และคณะ ร่วมเข้าเฝ้าด้วย
– หม่อมราชวงศ์พงษ์ศักดิ์ สวัสดิวัตน์ รองประธานมูลนิธิอารยศิลป์ สิริวัณณวรีนารีรัตน์
พร้อมด้วยคณะกรรมการ และคณะทำงานมูลนิธิ ฯ นำ นางศศิภา รัศมิทัต เฝ้า รับพระราชทาน “ทุนการศึกษา สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๖.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ พลเอก บัณฑิตย์ มลายอริศูนย์ เป็นผู้แทนพระองค์ ไปเปิดงานประชุมใหญ่ วิศวกรรมแห่งชาติ
ประจำปี ๒๕๖๔ ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ (รางน้ำ) เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
อนึ่ง เมื่อวันจันทร์ ที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๒ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน
รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงถวายผ้าพระกฐินสภากาชาดไทย
ประจำปี ๒๕๖๔ ณ วัดเขาสุกิม อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
ในวันเดียวกันนั้น เวลา ๑๑.๑๘ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอท่าใหม่ ทรงฟังบรรยายสรุปแนวทางการดำเนินงานของศูนย์ ฯ ที่สนองพระราชดำริแบบมีส่วนร่วมของศูนย์ ฯ ชุมชนในพื้นที่ และภาคเอกชน ด้วยการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ การพัฒนาด้านการเกษตร ประมง และเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ทรัพยากรป่าไม้ตามแนวเขา
จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงาน และผลสัมฤทธิ์ อาทิ การเพิ่มมูลค่าและการใช้ประโยชน์จากดินเลนนากุ้ง โครงการส่งเสริมการปลูกผักสวนครัว เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-๑๙ การเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม การเพาะเห็ดเศรษฐกิจชุมชน โครงการอาหารกลางวันโรงเรียน แปลงสาธิตเกษตรทฤษฎี การปรับปรุงบำรุงดิน การอนุรักษ์ดิน โอกาสนี้ ทรงเปิดอาคารจำหน่ายผลิตภัณฑ์ “สิริพัฒนภัณฑ์” ซึ่งมีความหมายว่า อาคารที่เป็นแหล่งผลิตภัณฑ์อันเจริญและเป็นมงคล จากนั้น ทอดพระเนตรการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้
ป่าชายเลน และป่าชุมชน ในการนี้ ทรงปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ได้แก่ กุ้งกุลาดํา ปูม้า หอยชักตีน ปลานวลจันทร์ทะเล และเต่าทะเล บริเวณหาดแหลมเสด็จ สมควรแก่เวลา จึงประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับ
ที่ประทับแรม ณ เรือนรับรองวิทยพิมาน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง