วันอังคาร ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2566

วันอังคารที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2566

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอังคาร ที่ ๑๖ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๖

วันนี้ เวลา ๑๗.๒๕ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี
เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปในการพระราชพิธี
พืชมงคล พุทธศักราช ๒๕๖๖ ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง
ครั้นเสด็จพระราชดำเนินถึง เสด็จเข้าพระอุโบสถ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดธูปเทียน
เครื่องนมัสการท้ายที่นั่ง แล้วทรงจุดเทียนห่วงบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการ
ท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกย์ และพระพุทธเลิศหล้านภาไลย จากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมาสน์ศิลา และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี
ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศที่หน้าธรรมาสน์ศิลา ทรงกราบ ทรงศีล พระราชาคณะประธานสงฆ์ถวายศีล
จบแล้ว เสด็จพระราชดำเนินไปยังธรรมาสน์ศิลา ทรงพระสุหร่ายสรงพระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์ รัชกาลที่ ๙
พระคันธารราษฎร์องค์ใหญ่ รัชกาลที่ ๑๐ พระคันธารราษฎร์จีนนั่ง รัชกาลที่ ๑๐ พระคันธารราษฎร์จีนยืน รัชกาลที่ ๑๐ พระคันธารราษฎร์บันได รัชกาลที่ ๑๐ พระคันธารราษฎร์รวงข้าว รัชกาลที่ ๑๐ พระบัวเข็ม พระพลเทพ
พระโคศุภราช และทรงประพรมพืชต่าง ๆ ทรงโปรยดอกไม้และถวายพวงมาลัยที่พระพุทธรูปทุกองค์ จากนั้น
ทรงจุดธูปเทียนบูชาพระคันธารราษฎร์ ทรงอธิษฐานขอความสมบูรณ์แห่งพืชผลของราชอาณาจักร
พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ ประธานพระครูพราหมณ์ อ่านประกาศพระราชพิธีพืชมงคล พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
จบแล้ว ทรงหลั่งน้ำสังข์ ทรงเจิม และพระราชทานพระธำมรงค์กับพระแสงปฏักแก่ นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งทำหน้าที่พระยาแรกนา ทรงหลั่งน้ำสังข์ ทรงเจิม ผู้เป็นเทพีในการแรกนาขวัญ
เสร็จแล้ว เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์
ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงกราบ
ที่หน้าเครื่องนมัสการ แล้วเสด็จออกจากพระอุโบสถ ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับ
เนื่องในวันพืชมงคล พุทธศักราช ๒๕๖๖ นี้ กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเชิญเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานที่ทรงปลูก ทั้งหมด ๖ พันธุ์ ได้แก่
พันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ ๑๐๕ พันธุ์ข้าวปทุมธานี ๑ พันธุ์ข้าว กข ๔๓ พันธุ์ข้าว กข ๘๕ พันธุ์ข้าว กข ๘๗
และพันธุ์ข้าว กข ๖ จำนวน ๒,๒๔๔ กิโลกรัม เข้าในการพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ
ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เพื่อทำขวัญเมล็ดพันธุ์ข้าวและเมล็ดพันธุ์พืชต่าง ๆ ให้ปลอดจากโรค
และเจริญงอกงาม สมบูรณ์ เพื่อนำไปใช้เป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวสำหรับเพาะปลูกในปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ และพระราชทานแก่พสกนิกรและชาวนาทั่วประเทศ นำไปเป็นมิ่งขวัญและความเป็นสิริมงคลในการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมของตนตามประเพณีนิยม เพื่อให้เป็นไปตามพระราชประสงค์สืบไป
เวลา ๑๙.๐๒ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี
เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบบังคมทูลลา ในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ ตามลำดับดังนี้

/ – นายอเล็กซ์ …

-๒-

– นายอเล็กซ์ ไกเกอร์ ซอฟเฟีย (Mr. Alex Geiger Soffia) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐชิลี
ประจำประเทศไทย ซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์น
ตราตั้ง เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบบังคมทูลลา ในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่
ในโอกาสนี้ นางอาลีน อ็องตวน ฟัฎฎุล (Mrs. Aline Antoine Faddoul) ภริยาเอกอัครราชทูต ฯ
ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วย
– นายคเณศ ประสาท ธกาล (Mr. Ganesh Prasad Dhakal) เอกอัครราชทูตเนปาล
ประจำประเทศไทย ซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์น
ตราตั้ง เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๓ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบบังคมทูลลา ในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่
ในโอกาสนี้ นางอนิมา อาจารยะ ธกาล (Mrs. Anima Acharya Dhakal) ภริยาเอกอัครราชทูต ฯ
ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วย
– นายเบร์นาโด กอร์โดบา เตโย (Mr. Bernardo Córdova Tello) เอกอัครราชทูตสหรัฐเม็กซิโก
ประจำประเทศไทย ซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์น
ตราตั้ง เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบบังคมทูลลา ในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่
ในโอกาสนี้ นางอาเดรียนา เมนเดส มูร์กิอา (Mrs. Adriana Méndes Murguía) ภริยาเอกอัครราชทูต ฯ
ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วย ต่อจากนั้น
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี พระราชทานพระบรม
ราชวโรกาสให้ ผู้ทรงคุณวุฒิในทางศิลปวิทยา ประจำปี ๒๕๖๕ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทาน
เหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา สาขาต่าง ๆ ตามลำดับดังนี้
๑. นางเรณู วิชาศิลป์ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา
สาขามนุษยศาสตร์
๒. นายสมหวัง พิธิยานุวัฒน์ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา
เข็มศิลปวิทยา สาขาศึกษาศาสตร์
๓. นายสมคิด เลิศไพฑูรย์ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา
เข็มศิลปวิทยา สาขานิติศาสตร์
๔. นายยงยุทธ ยุทธวงศ์ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา
เข็มศิลปวิทยา สาขาวิทยาศาสตร์
๕. นายวิทยา อมรกิจบำรุง เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา
เข็มศิลปวิทยา สาขาวิทยาศาสตร์
๖. นายประสิทธิ์ วัฒนาภา เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา
เข็มศิลปวิทยา สาขาแพทยศาสตร์
๗. นายภาณุพันธ์ ทรงเจริญ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา
เข็มศิลปวิทยา สาขาแพทยศาสตร์
๘. นายอรุณ โรจนสกุล เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา
เข็มศิลปวิทยา สาขาแพทยศาสตร์

/ เวลา ๐๘.๓๐ น. …..
-๓-

เวลา ๐๘.๓๐ น. (เวลาท้องถิ่น) สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากโรงแรมโฟร์ซีซันส์ จอร์จ แซ็งก์ ปารีส ซึ่งเป็นที่ประทับแรม
ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส ไปยังหอจดหมายเหตุการทูตฝรั่งเศส ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศส ทำหน้าที่จัดเก็บเอกสารสำคัญทางการทูต ตลอดจนเครื่องบรรณาการ และของที่ระลึก
ที่สาธารณรัฐฝรั่งเศสได้รับจากนานาประเทศ โอกาสนี้ ทอดพระเนตรการดำเนินงานของหอจดหมายเหตุ
การทูตฝรั่งเศส และเอกสารสำคัญที่จัดเก็บไว้อย่างดี อาทิ สำเนาสนธิสัญญาฉบับแรกระหว่างสยามกับฝรั่งเศส พุทธศักราช ๒๒๒๘ บันทึกการเดินทางไปสยามของคณะบาทหลวงเยซูอิต ที่สมเด็จพระเจ้าหลุยส์ที่ ๑๔
ทรงแต่งตั้งให้เดินทางไปเจริญสัมพันธไมตรียังทวีปเอเชีย และพระราชสาส์นทองคำของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฎวิทยมหาราช ที่เจ้าพระยาศรีพิพัฒน์รัตนราชโกษาธิบดี (แพ บุนนาค) อัญเชิญมาเจริญสัมพันธไมตรีในสมัยสมเด็จพระจักรพรรดินโปเลียนที่ ๓ เมื่อพุทธศักราช ๒๔๐๔
เวลา ๑๘.๔๐ น. (เวลาท้องถิ่น) สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังสำนักงานใหญ่องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม
แห่งสหประชาชาติ ทรงเป็นองค์ประธานเปิดงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ
เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เนื่องในโอกาสครบ ๑๐๐ ปี วันประสูติ และในโอกาสที่องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ ได้ประกาศให้สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ
เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงเป็นบุคคลสำคัญของโลก ที่มีผลงานดีเด่นด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม ตามมติการประชุมสมัยสามัญครั้งที่ ๔๑ เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๔ ในโอกาสนี้ พระราชทานพระราชดำรัสเปิดงาน และทอดพระเนตรนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ
เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ซึ่งจัดแสดงเนื้อหา ๖ ส่วน ประกอบด้วย พระประวัติ
และพระบุคลิกภาพ พระกรณียกิจด้านการส่งเสริมและพัฒนาทักษะความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของเยาวชนไทย พระกรณียกิจด้านการสาธารณสุขในฐานะทรงเป็นองค์ประธานมูลนิธิต่าง ๆ ด้านการแพทย์
และการสาธารณสุข พระเกียรติยศที่ทรงได้รับจากองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ พระกรณียกิจด้านการส่งเสริมการศึกษาและความเสมอภาคทางการศึกษา และพระกรณียกิจด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและดนตรีคลาสสิก
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๔.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปถวายพัดกาชาดสมนาคุณชั้นที่ ๒
และชั้นที่ ๓ แด่พระสงฆ์ผู้ทำคุณประโยชน์แก่สภากาชาดไทย กับเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่ ๒ และชั้นที่ ๓
แก่ผู้ทำคุณประโยชน์แก่สภากาชาดไทย ประจำปี ๒๕๕๙ – ๒๕๖๕ ณ อาคารชุมพรเขตอุดมศักดิ์ หอประชุมกองทัพเรือ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร เป็นวันที่ ๑