วันอังคาร ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2565

วันอังคารที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2565

ข่าวในพระราชสำนัก

พระบรมมหาราชวัง

วันอังคาร  ที่  ๑๖  สิงหาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๕

 

วันนี้  เวลา ๐๙.๓๓ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์
ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒  ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ในโอกาสนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราโชวาท ความว่า  บัณฑิตทั้งหลายได้รับความสำเร็จในการศึกษาแล้ว   เมื่อออกไปประกอบอาชีพการงาน  ย่อมปรารถนาความสำเร็จเช่นเดียวกัน    การที่จะได้รับความสำเร็จในอาชีพการงานนั้น   ต้องอาศัยปัจจัยสำคัญประการหนึ่ง   คือการกำหนดเป้าหมายในการทำงานให้เหมาะสม   ไม่ตั้งเป้าหมายที่สูงหรือต่ำกว่าศักยภาพที่แท้จริง   ทั้งนี้   เพราะการตั้งเป้าหมายในการทำงาน   ที่เกินความรู้ความสามารถและความถนัดไปมาก   อาจทำให้คนเราเกิดความเหนื่อยหน่ายท้อแท้   จนล้มเลิกไปเสียกลางคัน   ไม่อาจทำงานให้บรรลุถึงความสำเร็จได้
ส่วนการตั้งเป้าหมายที่ต่ำเกินไป   ก็อาจทำให้นิ่งนอนใจและประมาท   จนไม่สามารถทำงานให้ประสบความสำเร็จที่สูงขึ้นได้เท่าที่ควรจะเป็น   แต่ละคนจึงต้องพิจารณาสำรวจตนเองตามเป็นจริง   แล้วตั้งเป้าหมายให้พอเหมาะพอดี
กับศักยภาพและพื้นฐานที่มีอยู่   จากนั้นก็กำหนดวิธีการ   และขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
แล้วลงมือปฏิบัติให้ตลอดต่อเนื่อง   ด้วยความอุตสาหะอดทน  เมื่อประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
ได้จริงแล้ว   แต่ละคนก็จะมีศักยภาพสูงขึ้น   จนสามารถตั้งเป้าหมายที่สูงขึ้นได้ตามลำดับ   จึงขอให้บัณฑิต
นำสิ่งที่พูดนี้ไปพิจารณาปรับใช้   เพื่อประโยชน์ในการทำงานสร้างสรรค์ความสำเร็จต่อไป

ในวันเดียวกันนี้  เวลา ๑๒.๐๖ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี
และทอดพระเนตรกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ อำเภอสันป่าตอง
จังหวัดเชียงใหม่