วันอังคาร ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ.2562

วันอังคารที่ 17 ธันวาคม พ.ศ.2562

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอังคาร ที่ ๑๗ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒

เมื่อจันทร์ ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๔๐ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน
รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานโครงการ
ตามพระราชดำริของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ศาสตราจารย์ สำเภา – ไพรวรรณ วรางกูร บ้านห้วยระพริ้ง ตำบลพะวอ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ซึ่งเป็นพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดาร การเดินทางเข้า – ออกหมู่บ้านยากลำบาก ต้องข้ามลำห้วยหลายสาย ถนนเป็นทางลูกรัง กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เข้าไปสำรวจแล้วพบว่ามีราษฎรชาวไทยภูเขาเผ่าปกาเกอะญออาศัยอยู่จำนวนมาก แต่ยังไม่มีสถานศึกษา จึงจัดตั้งโรงเรียนแห่งนี้ขึ้นเมื่อปี ๒๕๕๗ เพื่อสนองพระราชดำริให้เด็กในหมู่บ้านห้วยระพริ้ง หมู่บ้านสามหลัง หมู่บ้านถ้ำผาโด้ และหมู่บ้านห้วยผักกูด ได้มีสถานศึกษา ช่วยแก้ปัญหานักเรียนต้องเดินเท้าไปเรียนไกลบ้าน จากการดำเนินงานที่ผ่านมา โรงเรียน ฯ และชุมชนมีพัฒนาการที่ดีขึ้น ราษฎรชาวไทยภูเขาในพื้นที่ฟังและพูดภาษาไทยได้มากขึ้น มีอาชีพที่มั่นคง ทำเกษตร ปลูกผัก ปลูกข้าวโพดเพื่อสร้างรายได้ นอกจากนี้ กรมชลประทานได้เข้าไปช่วยสร้างฝาย พัฒนาแหล่งน้ำและทำถังเก็บน้ำให้มีใช้เพียงพอตลอดทั้งปี มีปราชญ์ชาวบ้านช่วยสอนทอผ้าพื้นเมืองไว้ใช้เอง เป็นการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น และส่งเสริมให้เด็กเกิดความภาคภูมิใจในชนเผ่า ด้านการศึกษาพบว่านักเรียนทุกคนสามารถสอบเลื่อนชั้นเรียนได้ตามเกณฑ์ ส่วนนักเรียนในพระราชานุเคราะห์มีผลการเรียนดี ในการนี้ มีพระราชปฏิสันถารกับนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ให้ตั้งใจเรียน ให้ครูผู้ปกครองช่วยดูแลเด็ก โอกาสนี้ ทรงเยี่ยม
หน่วยแพทย์ และหน่วยทันตกรรมพระราชทานที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ออกให้บริการราษฎรในพื้นที่ และทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ สมควรแก่เวลา จึงเสด็จพระราชดำเนินกลับ
ที่ประทับแรม ณ เรือนรับรองที่ประทับ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก