วันอังคาร ที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2563

วันอังคารที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2563

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอังคาร ที่ ๑๗ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓

วันนี้ เวลา ๑๓.๕๙ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
เสด็จแทนพระองค์ ไปพระราชทานเครื่องมือแพทย์ตามโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ให้แก่เรือนจำกลางสมุทรปราการ เรือนจำกลางคลองเปรม เรือนจำกลางบางขวาง และทัณฑสถานหญิงกลาง ณ เรือนจำกลางสมุทรปราการ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๖.๒๘ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จลงแทนพระองค์ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทาน พระวโรกาสให้ นายพยุง ศรันยูญาติวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำ คณะครูที่ปฏิบัติงานโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ฯ มาเป็นเวลา ๒๐ ปี และ ๑๐ ปี เฝ้า รับพระราชทานเครื่องหมายที่ระลึก และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ เฝ้า รับพระราชทานเหรียญกระดานชนวน และกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณ กับถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย การนี้ ผู้แทนครู ผู้แทนสมาคมผู้ปกครองและครู กับผู้แทนสมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ฯ ร่วมเข้าเฝ้าด้วย
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา พระราชทานพระโอวาท ความว่า เป็นที่น่าชื่นชมอย่างมาก ที่โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ได้จัดการศึกษาอบรมที่ดีให้แก่นักเรียนทั้งด้านวิชาการและคุณธรรมจริยธรรม เพื่อให้มีศักยภาพและความสามารถที่จะพัฒนาตนเองและสังคมให้ก้าวหน้า ต่อจากนี้ไป ถือเป็นก้าวสำคัญอีกก้าวหนึ่งในชีวิตของนักเรียนทุกคน ที่จะได้ออกไปศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพการงาน ในสังคมที่กว้างขึ้น และได้พบปะบุคคลต่าง ๆ ที่หลากหลายมากขึ้น จึงขอให้ทุกคนดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาท ปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามกาลเทศะ รักษากิริยาวาจาให้สุภาพเหมาะสม และตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ของตน โดยยึดมั่นในหลักการอันดีตามที่ได้รับการปลูกฝังจากโรงเรียนแห่งนี้ พร้อมทั้งรักษาและเพิ่มพูนคุณสมบัตินี้ไว้เป็นลักษณะประจำตน หากปฏิบัติได้ดังที่กล่าว เชื่อว่า ทุกคนจะเติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ ทั้งจะเป็นกำลังสำคัญที่จะช่วยกันพัฒนาชาติบ้านเมืองของเรา ให้เจริญก้าวหน้าต่อไปได้อย่างแน่นอน
อนึ่ง เมื่อวันจันทร์ ที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๕๔ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระตำหนักธงน้อย อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ไปยังท่าอากาศยานน่านนคร อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดพิพิธภัณฑ์โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย ณ โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน ซึ่งได้ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนพระราชทาน ที่สมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในการจัดสร้างเมื่อปี ๒๕๑๔ จากนั้น ทอดพระเนตรนิทรรศการพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ซึ่งจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์ ฯ

/เสร็จแล้ว …
– ๒ –

เสร็จแล้ว เสด็จพระราชดำเนินไปอาคารกาสะลอง ทรงลงพระนามาภิไธยในสมุดที่ระลึก จากนั้น พระราชทาน พระราชวโรกาสให้ผู้อำนวยการโรงเรียน กราบบังคมทูลถวายรายงานการดำเนินงานของโรงเรียน แล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรกิจกรรมการสอนของนักเรียน ต่อจากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปอาคารอเนกประสงค์ ทอดพระเนตรกิจกรรมส่งเสริมอาชีพนักเรียน กิจกรรมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน และกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน เสร็จแล้ว เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทาน และหน่วยทันตกรรมพระราชทานที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ออกให้บริการตรวจรักษาราษฎรในพื้นที่ และทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ
เวลา ๑๔.๑๘ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม ราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารสิริรัตนธรรม ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรมนิโครธาราม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ซึ่งเป็นอาคารเรียนของสามเณรนักเรียน อีกทั้งสามารถปรับเป็นศูนย์บรรเทาสาธารณภัยหากเกิดเหตุอุทกภัยในชุมชนได้ด้วย จากนั้น พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ผู้อำนวยการโรงเรียนกราบบังคมทูลถวายรายงาน การดำเนินงานของโรงเรียน และเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรกิจกรรมประกอบภัตตาหารเพล และภัตตาหารเสริมนม งานด้านอนามัย งานพัฒนาสุขภาพของประชาชนและพระภิกษุในพื้นที่ งานเพิ่มโอกาส ทางการศึกษาด้วยระบบดีแอลทีวี (DLTV) และดีแอลไอที (DLIT) กิจกรรมส่งเสริมการเรียนวิทยาศาสตร์ กิจกรรมอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมภูมิปัญญาของท้องถิ่นและของชาติไทย กิจกรรมช่างสิบหมู่ และแนวทางการพัฒนาหลักสูตร และกิจกรรมโครงงานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในโอกาสนี้ ทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองพระบาท รับเสด็จด้วย
ในวันเดียวกันนั้น เวลา ๑๕.๒๗ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรโรงสีข้าวพระราชทาน อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งขึ้น หลังจากพื้นที่อำเภอท่าวังผา เกิดเหตุการณ์น้ำท่วม เมื่อปี ๒๕๔๙ ทรงเห็นว่าประชาชนประสบปัญหาและได้รับความเดือดร้อน เนื่องจากขาดแคลนอาหารเพื่อ การบริโภค จึงมีพระราชดำริให้จัดตั้งกองทุนข้าว เพื่อส่งเสริมให้ชาวบ้านหันมาปลูกข้าว เพื่อเป็นแหล่งอาหาร ให้ชุมชน ต่อมาเมื่อกองทุนข้าวพัฒนาและเติบโตอย่างต่อเนื่อง ในปี ๒๕๕๒ จึงได้พระราชทานเครื่องจักรโรงสีข้าวชุมชน สำหรับตั้งเป็นโรงสีข้าวพระราชทาน ซึ่งนำหลักการสหกรณ์มาปรับใช้ในการบริหารงาน อีกทั้งยังส่งเสริม ให้สมาชิกปลูกข้าวอินทรีย์ ทั้งข้าวหอมมะลิ ข้าวเหนียว กข๖ และข้าวไรซ์เบอร์รี่ ได้ผลผลิตดี มีคุณภาพ และ เป็นที่นิยม สมควรแก่เวลา จึงประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว องค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับที่ประทับแรม ณ พระตำหนักธงน้อย อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน