วันอังคาร ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2565

วันอังคารที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2565

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอังคาร ที่ ๑๘ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕
วันนี้ เวลา ๑๖.๑๗ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี
เสด็จพระราชดาเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปในการพระราชพิธี ทรงบาเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม และวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
ในการนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา โดยเสด็จในการนี้ด้วย
เมื่อเสด็จพระราชดาเนินถึงวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงวางพุ่มดอกไม้ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงกราบ แล้วเสด็จเข้าพระอุโบสถ ทรงวาง ผ้าไตรเหนือพานแว่นฟ้าที่หน้าอาสน์สงฆ์ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธอังคีรส พระประธาน
พระอุโบสถ แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ พระบรมราชสรีรางคารพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว กับพระราชสรีรางคารสมเด็จพระนางเจ้าราไพพรรณี พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ ๗
และพระบรมราชสรีรางคารพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงกราบ ต่อจากนั้น ทรงหยิบผ้าห่มสาหรับพระประธาน พระราชทานเจ้าพนักงานภูษามาลา จากนั้น เจ้าหน้าที่ กรมการศาสนากราบบังคมทูลรายงานจานวนพระสงฆ์ จบแล้ว ทรงหยิบผ้าไตรที่พานแว่นฟ้าพาดระหว่างพระกร ทรงกล่าวคาถวายผ้าพระกฐิน ทรงวางผ้าไตรไว้บนพานแว่นฟ้าที่เดิม แล้วทรงประเคนผ้าไตรและเทียนปาฏิโมกข์ แด่พระสงฆ์รูปที่ ๒ เมื่อพระสงฆ์ทาพิธีกฐินกรรมแล้ว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะพระอัฐิสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวราลงกรณ (วาสน์ วาสโน) พระราชอุปัธยาจารย์ ทรงคม ทรงทอดผ้าไตร ๑๐ ไตร พระสงฆ์ ๑๐ รูป สดับปกรณ์ เมื่อพระสงฆ์ที่สดับปกรณ์และพระสงฆ์ผู้ครองผ้าพระกฐินออกไปครองผ้าพระกฐิน เสร็จแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดาเนินไปทรงถวายเครื่องบริวารพระกฐินแด่พระสงฆ์ ผู้ครองผ้าพระกฐิน ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก ทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ ทรงลาพระสงฆ์ ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท แล้วเสด็จออกจากพระอุโบสถ ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดาเนินไปยังวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
เวลา ๑๗.๑๑ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี
เสด็จพระราชดาเนินพร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ไปในการพระราชพิธีทรงบาเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณี
สิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับการแถวทหารมหาดเล็กรับเสด็จและส่งเสด็จ ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
เมื่อเสด็จพระราชดาเนินถึง เสด็จเข้าพระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว ทรงวางผ้าไตรเหนือพานแว่นฟ้าที่หน้าอาสน์สงฆ์ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธ เทวปฏิมากร พระประธานพระอุโบสถ แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรางคารพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงกราบ จากนั้น ทรงหยิบผ้าห่มสาหรับพระประธาน
/พระราชทาน …
– ๒ –
พระราชทานเจ้าพนักงานภูษามาลา จากนั้น เจ้าพนักงานกรมการศาสนากราบบังคมทูลรายงานจานวนพระสงฆ์ จบแล้ว ทรงหยิบผ้าไตรที่พานแว่นฟ้าพาดระหว่างพระกร ทรงกล่าวคาถวายผ้าพระกฐิน ทรงวางผ้าไตรไว้บนพานแว่นฟ้าที่เดิม ทรงประเคนผ้าไตรและเทียนปาฏิโมกข์แด่พระสงฆ์รูปที่ ๒ เมื่อพระสงฆ์ทาพิธีกฐินกรรม เสร็จแล้ว
ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะพระอัฐิสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส ทรงคม
ทรงทอดผ้าไตร ๑๐ ไตร พระสงฆ์ ๑๐ รูป สดับปกรณ์ เมื่อพระสงฆ์ที่สดับปกรณ์และพระสงฆ์ผู้ครองผ้าพระกฐินออกไปครองผ้าพระกฐินเสร็จแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดาเนินไปทรงถวายเครื่องบริวาร
พระกฐินแด่พระสงฆ์ผู้ครองผ้าพระกฐิน ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก นายฐาปน สิริวัฒนภักดี ไวยาวัจกรวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม กราบบังคมทูลเบิกผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงิน เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานของที่ระลึก จากนั้น ทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ ทรงลาพระสงฆ์ ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท แล้วเสด็จออกจากพระอุโบสถ ประทับรถยนต์ พระที่นั่ง เสด็จพระราชดาเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต
เวลา ๐๙.๐๒ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษาจากสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๔ ณ อาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ในโอกาสนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราโชวาท ความว่า วิชาชีพพยาบาล เป็นวิชาชีพที่มีความสาคัญมาก เพราะเกี่ยวข้องกับการดูแลช่วยเหลือผู้เจ็บป่วย และการให้บริการด้านสุขภาพอนามัย เพื่อให้ประชาชนมีพลานามัยและคุณภาพชีวิตที่ดี การจะประกอบวิชาชีพพยาบาลให้ประสบผลสาเร็จนั้น จาเป็นที่บัณฑิตทุกคนจะต้องศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม และติดตามความก้าวหน้าทางด้านวิชาการอยู่เสมอ ทั้งต้องมีคุณธรรมในจิตใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเมตตากรุณา ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ กอปรกับการยึดมั่นในจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพของตน หากบัณฑิตยึดถือ
ปฏิบัติให้ได้ดังที่กล่าว แต่ละคนก็จะสามารถประกอบวิชาชีพอันสาคัญนี้ ให้บังเกิดผลเป็นประโยชน์แก่ประชาชนและประเทศชาติ เพื่อสร้างสรรค์พัฒนาสังคมและชาติบ้านเมือง ให้มีความเจริญยั่งยืนสืบไป
เวลา ๑๐.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๔ ณ อาคาร ๖๐ พรรษา ราชสุดาสมภพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ในโอกาสนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราโชวาท ความว่า ความสาเร็จที่บัณฑิตได้รับนี้ เป็นผลจากความขยันหมั่นเพียรในการศึกษาค้นคว้าและฝึกฝนอบรม ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ครบถ้วนตามหลักสูตร จนได้รับปริญญาเป็นเครื่องรับรองวิทยฐานะ เมื่อสาเร็จการศึกษา แต่ละคนย่อมมุ่งหมายที่จะทางาน เพื่อสร้างสรรค์ประโยชน์แก่ตนแก่ส่วนรวมในวันข้างหน้า การจะทาให้ได้ดังที่กล่าว นอกจากความขยันหมั่นเพียร ซึ่งจะต้องสร้างเสริมเพิ่มพูนต่อไปให้ยิ่งกล้าแข็งแล้วนั้น บัณฑิตยังต้องพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ให้ทันการณ์ทันโลกด้วย จะได้นาความรู้ความสามารถไปใช้ปฏิบัติงาน ให้ถูกต้องเหมาะสมกับสถานการณ์และความเป็นจริง กล่าวคือ ไม่ว่าจะทางานใด ก็ศึกษาลักษณะ
/ของงาน …
– ๓ –
ของงาน และปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้เข้าใจกระจ่าง แล้ววางแนวทางหรือวิธีปฏิบัติงานที่เหมาะสมและ
มีประสิทธิภาพสูงสุด ตามยุคสมัยและปัจจัยที่มี จากนั้น ก็ดาเนินงานตามแนวทางที่วางไว้ โดยใช้ความรู้
ความสามารถและคุณสมบัติทั้งปวงอย่างเต็มที่ พร้อมทั้งมีคุณธรรมเป็นเครื่องกากับประคับประคอง จนงานที่ทาบรรลุผลสมบูรณ์ตามวัตถุประสงค์ เป็นประโยชน์แก่ตนแก่ส่วนรวมพร้อมทุกส่วน จึงขอให้บัณฑิต นาสิ่งที่พูดนี้ไปพิจารณาปรับใช้ เพื่อความสาเร็จในการประกอบอาชีพการงานต่อไป
เวลา ๑๑.๐๐ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินไปทอดพระเนตรนิทรรศการ “ซีดีทีไอ อินโนเวชัน ๒๐๒๒” (CDTI Innovation 2022)
ณ อาคาร ๖๐๕ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
ในโอกาสนี้ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ผู้มีอุปการคุณแก่สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานเข็มที่ระลึกประดับอักษรพระนามาภิไธย “ส.ธ.”
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๐๖.๒๓ น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากโรงแรม เดอะ ริเวอร์รี
บาย กะตะธานี อาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นที่ประทับแรม ไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว ท่าอากาศยานนานาชาติแม่ฟ้าหลวง อาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จไปทรงออกหน่วยแพทย์พระราชทาน จังหวัดพะเยา และทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ เพื่อฉีดวัคซีนและทาหมันให้กับสุนัขและแมวจรจัด ณ มหาวิทยาลัยพะเยา อาเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา เป็นวันที่ ๒