วันอังคาร ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ.2564

วันอังคารที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ.2564

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอังคาร ที่ ๑๘ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

วันนี้ เวลา ๑๓.๓๔ น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จออก ณ ตำหนักทิพย์พิมาน อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
พระราชทานพระวโรกาสให้ แพทย์หญิงวันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร และคณะ เฝ้า รับพระราชทานยาฟาวิพิราเวียร์ (Favipiravir) เพื่อพระราชทานความช่วยเหลือแก่ผู้เจ็บป่วยชาวชุมชนเขตหลักสี่ และผู้ใช้แรงงาน ที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)