วันอังคาร ที่ 18 มกราคม พ.ศ.2565

วันอังคารที่ 18 มกราคม พ.ศ.2565

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอังคาร ที่ ๑๘ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

วันนี้ เวลา ๑๘.๓๘ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นางอีวา แฮเกอร์
(Mrs. Eva Hager) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐออสเตรียประจำประเทศไทย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท
กราบบังคมทูลลา ในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่
เวลา ๐๘.๑๕ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากเรือนรับรองที่ประทับคลองหอยโข่ง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ไปทรงเปิดอาคาร
“สิริชีวาทร” ณ ศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคใต้ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา
เวลา ๑๒.๕๗ น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จออก ณ ตำหนักทิพย์พิมาน อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
ทรงบรรยาย หัวข้อเรื่อง “ภูมิคุ้มกันบำบัดมะเร็ง” (Immuno Oncology) พระราชทานแก่นิสิตและคณาจารย์
สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)
เวลา ๑๕.๕๐ น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จออก ณ ตำหนักทิพย์พิมาน อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เฝ้า เพื่อทรง
ปรึกษาในการช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาและได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคสุกร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๐.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปวางพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ พระบรมราชานุสรณ์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี
อนึ่ง เมื่อวันจันทร์ ที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๓๒ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาวัง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ปัจจุบันเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่
ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มีนักเรียน จำนวน ๖๔ คน ในปีการศึกษา ๒๕๖๔ ภาคเรียนที่ ๒ ได้เปิดเรียนปรกติ ในการนี้ ทรงติดตามการดำเนินงานเรื่องคุณภาพน้ำดื่มของโรงเรียน ฯ ซึ่งบริโภคน้ำฝนผ่านเครื่องกรองน้ำ
พบโคลิฟอร์มแบคทีเรีย จึงได้ล้างทำความสะอาดภาชนะ เปลี่ยนไส้กรองสารกรอง และหยดคลอรีนน้ำช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรีย ในโอกาสนี้ ผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๒ กราบบังคมทูลรายงานการดำเนินงานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาวัง และศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ๓ แห่ง ในสังกัด อาทิ กรมชลประทาน ปรับปรุงลอกฝายเดิมเพื่อให้เก็บน้ำได้เพิ่มขึ้น และสร้างถังเก็บน้ำเพิ่มในชุมชน นอกจากนี้ ได้สำรวจพื้นที่เตรียม
สร้างแนวป้องกันดินสไลด์ คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ จากนั้น ทรงเยี่ยมนักเรียน
ในพระราชานุเคราะห์

/ปัจจุบัน …

 

 

– ๒ –

ปัจจุบันกำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา จำนวน ๗ คน รวมทั้งที่สำเร็จชั้นมัธยมศึกษา ปริญญาตรี
และปริญญาโท จำนวน ๑๐ คน ประกอบอาชีพครู และอาชีพส่วนตัว เสร็จแล้ว ทอดพระเนตรการสาธิตการเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษา และกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ กิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน การจัดการเรียนรู้ด้านการเกษตร เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นศูนย์บริการความรู้แก่ชุมชน ตลอดจนขยายการพัฒนาไปสู่ชุมชน จากนั้น ทอดพระเนตรกลุ่มเครื่องเงินบ้านเขาวัง ในโครงการส่งเสริมอาชีพตามพระราชดำริ เป็นการรวมกลุ่มของศิษย์เก่าและผู้ปกครอง จัดตั้งเมื่อปี ๒๕๕๔
มีวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช ถ่ายทอดภูมิปัญญาเครื่องถม ปัจจุบันมีสมาชิก จำนวน ๒๑ คน
จำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางต่าง ๆ ในโอกาสนี้ มีพระราชดำรัสในการพระราชทานอุปกรณ์ที่จำเป็นในการส่งเสริมการจำหน่ายทางออนไลน์ตามที่ขอพระราชทาน เช่น กล้องถ่ายรูป เป็นต้น
ในวันเดียวกันนั้น เวลา ๑๖.๑๙ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ๕๐ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๔๘ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ซึ่งอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๔ เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปัจจุบันมีนักเรียน จำนวน ๑๑๕ คน โดยโรงเรียนได้ดำเนินกิจกรรมตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ส่งผลให้นักเรียน
มีพัฒนาการด้านต่าง ๆ ดีขึ้นตามลำดับ ในการนี้ ทรงติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
วิชาภาษาไทยของโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน ศูนย์การเรียนตํารวจตระเวนชายแดน ในสังกัดกองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๔๔ ในพื้นที่จังหวัดยะลา นราธิวาส และปัตตานี รวม ๑๒ โรงเรียน ซึ่งส่วนใหญ่มีผลประเมินการฟัง พูด และอ่าน ผ่านเกณฑ์ จากนั้น ทอดพระเนตรการสาธิตการขอคำปรึกษาผู้ป่วยผ่านระบบเทเลเมดิซีน
โดยเชื่อมโยงผู้ป่วยจากโครงการสุขศาลาพระราชทานในโรงเรียน เพื่อขอคำปรึกษาจากบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลยะลา สำหรับโครงการสุขศาลาพระราชทาน ตั้งขึ้นในปี ๒๕๔๙ ให้บริการรักษาพยาบาลเบื้องต้นแก่นักเรียนและคนในชุมชนพื้นที่บริการ จำนวน ๓ หมู่บ้าน โอกาสนี้ ทรงเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และมหาวิทยาลัย รวม ๔ คน แล้วทอดพระเนตรการสอนวิชาภาษาไทยของชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ และกิจกรรมเล่านิทานของชั้นอนุบาล ๓ ซึ่งในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ได้ให้ครูลงพื้นที่แจกใบงาน ติดตามผล และประกอบอาหารกลางวันแจกจ่ายนักเรียน ในการนี้ ทอดพระเนตรกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การประกอบอาหารกลางวัน การแปรรูปอาหาร อาหารเสริมนม กิจกรรมสหกรณ์ กิจกรรมฝึกอาชีพนักเรียน และกิจกรรมห้องเรียนพฤกษศาสตร์ ในโอกาสนี้ มีพระราชดำรัสชมเชย
นักเรียน และครู ตชด. ที่ดำเนินโครงการ ฯ