วันอังคาร ที่ 19 กันยายน พ.ศ.2566

วันอังคารที่ 19 กันยายน พ.ศ.2566

ข่าวในพระราชสำนัก

พระบรมมหาราชวัง

วันอังคาร  ที่  ๑๙  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๖

 

วันนี้ เวลา  ๐๘.๓๖  น.  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี

เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากเรือนรับรองพิกุลทอง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ไปทรงเปิด “อาคารภูมิพัฒน์”  ณ โรงพยาบาลยี่งอ
เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

ในวันเดียวกันนี้ เวลา  ๑๓.๐๗  น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนราธิวาส
ราชนครินทร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕  ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

ในโอกาสนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราโชวาท ความว่า  บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาในวันนี้  ต่อไปก็จะได้ออกไปปฏิบัติงานอันสำคัญ

ซึ่งต้องอาศัยความทุ่มเทเสียสละและความรับผิดชอบอย่างสูง  จึงขอหยิบยกเรื่องที่เคยพูดไว้ครั้งหนึ่ง
เมื่อหลายปีมาแล้ว  มากล่าวแก่บัณฑิตในที่ประชุมแห่งนี้ว่า  งานในวิชาชีพของบัณฑิตนั้น  นับว่าเป็นภารกิจที่หนักและเหนื่อยยากไม่น้อย  จนเมื่อปฏิบัติต่อเนื่องนานไป  อาจทำให้แต่ละคนบังเกิดความท้อถอยเบื่อหน่าย
คลายความทุ่มเทเสียสละและความรับผิดชอบ  ก่อให้เกิดผลเสียหายแก่ตนเองและแก่งานได้  ทุกคนจึงจำเป็น
ต้องสร้างศรัทธา  คือความเชื่อมั่นในประโยชน์ของงาน  ให้เกิดมีขึ้นก่อน  เพราะศรัทธาเป็นจุดเริ่มต้นของการปฏิบัติ   คือทำให้มีการปฏิบัติด้วยใจในทันที  เมื่อมีใจขวนขวายในการงานแล้ว  ความอุตสาหะพากเพียร  และความรัก
ความพอใจในงานก็จะบังเกิดขึ้น  เกื้อกูลให้แต่ละคนพร้อมที่จะอุทิศตนปฏิบัติงานโดยเต็มกำลังความรู้ความสามารถ

ไม่ว่าจะต้องเหนื่อยยากหรือต้องเผชิญอุปสรรคปัญหามากเพียงใด  จึงขอให้บัณฑิตทุกคนพยายามปลูกศรัทธาในงาน   ด้วยการพิจารณาให้เห็นถ่องแท้ถึงคุณค่าและประโยชน์ของงาน  ที่มีต่อตนเอง  ต่อผู้อื่น  และต่อชาติบ้านเมือง
ถ้าทำได้ดังนี้  แต่ละคนก็จะมีกำลังกายกำลังใจ  ที่จะปฏิบัติงานด้วยความทุ่มเทเสียสละและความรับผิดชอบ
อันมั่นคงไม่เสื่อมคลาย  จนงานที่ทำดำเนินก้าวหน้า  และสำเร็จผลที่ดีที่เป็นประโยชน์อย่างสมบูรณ์พร้อม