วันอังคาร ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2566

วันอังคารที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2566

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอังคาร ที่ ๑๙ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๖
วันนี้ เวลา ๐๙.๐๓ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ อาคารศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น อาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เป็นวันที่ ๒ ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๔.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ออกรับ นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานรัฐสภาและประธานสภาสถาบันพระปกเกล้า พร้อมกรรมการสภาสถาบันพระปกเกล้า และคณะผู้บริหาร สถาบันพระปกเกล้า นา ผู้ที่ได้รับพระราชทานประกาศนียบัตรชั้นสูงกิตติมศักดิ์ พร้อมเข็มพระปกเกล้า และบุคคลผู้ทาคุณประโยชน์ให้แก่สถาบันพระปกเกล้า กับผู้สาเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง ประจาปี ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕ รับประกาศนียบัตรชั้นสูงกิตติมศักดิ์ ประกาศนียบัตรชั้นสูง เข็มกิตติคุณสถาบันพระปกเกล้า และเข็มพระปกเกล้า ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง