วันอังคาร ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2565

วันอังคารที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2565

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอังคาร ที่ ๒ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕
วันนี้ เวลา ๑๓.๒๙ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินไปทรงติดตามความก้าวหน้าในการดาเนินงานของโรงเรียนในโครงการตามพระราชดาริ ฯ ปี ๒๕๖๕ และทรงเปิดอาคารเรียนพระราชทาน โรงเรียนวัดเอี่ยมประดิษฐ์ กับทอดพระเนตรนิทรรศการ ณ โรงเรียนวัดเอี่ยมประดิษฐ์ อาเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
อนึ่ง เมื่อวันจันทร์ ที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๙.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทาน พระบรมราชวโรกาสให้ นายฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อานวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จากัด (มหาชน) และคณะ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินจากการจัดทากล้องถ่ายภาพ “ไลกา ลิมิเต็ด อิดิชัน” (Leica Limited Edition) โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย ซึ่งกล้องถ่ายภาพดังกล่าว เป็นรุ่นพิเศษ ที่จัดทาขึ้นโดยได้รับอนุญาตให้เชิญตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ไปประดับบนกล้อง เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ทั้งนี้ กล้องดังกล่าวจะได้นามาประมูลเพื่อนารายได้สมทบทุนมูลนิธิ และองค์กรการกุศลต่าง ๆ ต่อไป ต่อจากนั้น
เวลา ๑๙.๔๓ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานอาวุโส บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จากัด และคณะ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเครื่องจักรในกระบวนการผลิตของโรงเนยแข็ง
และโรงไอศกรีม สวนจิตรลดา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ประกอบด้วย เครื่องจักรผลิตโยเกิร์ตชนิดคงตัว เนยแข็ง และเนยแข็งปรุงแต่ง หรือ โพรเซสชีส (Processed Cheese) รวมถึงเครื่องจักรผลิตไอศกรีม พร้อมรถห้องเย็นขนส่งไอศกรีม