วันอังคาร ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2567

วันอังคารที่ 2 เมษายน พ.ศ.2567

 ข่าวในพระราชสำนัก

พระบรมมหาราชวัง

วันอังคาร  ที่  ๒  เมษายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๗

 

วันนี้  เวลา  ๐๘.๑๕  น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในโอกาสวันคล้าย
วันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗ ณ ท่าวาสุกรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๐๙.๑๘ น  สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปยังท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศ

ดอนเมือง เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จไปทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
ตั้งแต่วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗

ในโอกาสนี้ ประทับแรม ณ ตำหนักทิพย์พิมาน อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา