วันอังคาร ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2564

วันอังคารที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2564

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอังคาร ที่ ๒๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

วันนี้ เวลา ๐๘.๒๘ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม ทรงร่วมงานสัมมนาทางวิชาการเฉลิมพระเกียรติ พลเอกหญิง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๖๖ พรรษา
๒ เมษายน ๒๕๖๔ และการแนะนำโครงการหอจดหมายเหตุ กองวิชาประวัติศาสตร์ ส่วนการศึกษาโรงเรียนนายร้อย
พระจุลจอมเกล้า ในพระราชดำริ ฯ ครั้งที่ ๔ เรื่อง “๕๔ ปี การก่อตั้ง “อาเซียน” และปฏิกิริยาจากโลกมหาอำนาจ
และเพื่อนบ้าน : มุมมองจากเอกสารหอจดหมายเหตุต่างประเทศและนักวิชาการอาวุโส” กับทรงปาฐกถาพิเศษ
เรื่อง “ความร่วมมือในอาเซียน” ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ออนไลน์
ในโอกาสนี้ ทรงบรรยายถึงประสบการณ์ในการทรงงานกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
ที่ทรงดำเนินการมากว่า ๔๐ ปี ในประเทศไทย และประเทศต่าง ๆ ในอาเซียน รวมถึงประเทศต่าง ๆ นอกอาเซียน ได้แก่
สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ ราชอาณาจักรภูฏาน และสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์ – เลสเต ในการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนในด้านต่าง ๆ ให้ดียิ่งขึ้น อาทิ การส่งเสริมโภชนาการ การดูแลสุขภาพอนามัย การสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม เป็นต้น จากนั้น ทรงบรรยายถึงมิติ ความร่วมมือของประเทศไทยกับประเทศต่าง ๆ ในอาเซียน เช่น การสร้างหอพักโรงเรียนวัฒนธรรมเด็กกำพร้า หลัก ๖๗ ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว การพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และการสาธารณสุขแก่แพทย์ พยาบาล และบุคลากรในสาขาดังกล่าว โดยจัดอบรมหลักสูตรต่าง ๆ จำนวน ๒๓ หลักสูตร ณ มหาวิทยาลัยมหิดล นอกจากนี้ อาเซียนยังมีโครงการความร่วมมือกับมูลนิธิชัยพัฒนาในหลายโครงการ เช่น โครงการความร่วมมือ ทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยในประเทศมาเลเซีย และโครงการศูนย์การศึกษาการพัฒนากสิกรรมพื้นที่สูง เมืองปากซอง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นต้น รวมถึงยังมีความร่วมมือกับมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้แก่ การจัดทำระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กับสถาบันเทคโนโลยีกำปงเฌอเตียล ราชอาณาจักรกัมพูชา และความร่วมมือระหว่างโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพกับสิงคโปร์โพลีเทคนิค เป็นต้น
ในตอนบ่าย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงร่วมรับฟังการบรรยายหัวข้อ “อาเซียนในประเทศไทย ตลอดจนบทบาทของไทยในอาเซียนในอดีตและปัจจุบัน” และการนำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง “การก่อตั้งอาเซียน” โดยนักวิชาการจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ