วันอังคาร ที่ 20 กันยาน พ.ศ.2565

วันอังคารที่ 20 กันยายน พ.ศ.2565

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอังคาร ที่ ๒๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๕

วันนี้ เวลา ๐๙.๒๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี
สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
พระราชทานพระราโชวาท ความว่า ปัจจุบัน เทคโนโลยีต่าง ๆ เจริญก้าวหน้าขึ้นเป็นอันมาก และมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับคนเราอยู่ตลอดเวลา เป็นต้นว่า เทคโนโลยีด้านการสื่อสาร ซึ่งมีอยู่หลายรูปแบบ หลายช่องทาง
ทำให้สามารถเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารจำนวนมาก ไปสู่ผู้คนในวงกว้างได้อย่างรวดเร็ว ลักษณะดังกล่าวนี้ แม้จะมี
คุณอนันต์ แต่ก็อาจก่อให้เกิดโทษมหันต์ได้ ถ้ามีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่บิดเบือนหรือเป็นเท็จ บัณฑิตผู้มีปัญญา จึงต้องระมัดระวังในการเผยแพร่และการรับข้อมูลข่าวสาร โดยใช้วิจารณญาณพิจารณาให้ถี่ถ้วนว่า ข้อมูลข่าวสารใดเป็นจริงถูกต้อง หรือเป็นเท็จถูกบิดเบือน วิจารณญาณในการพินิจพิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารนี้ มีคุณประโยชน์อย่างยิ่ง ทั้งในการดำเนินชีวิตและการประกอบกิจการงาน ในการดำเนินชีวิต จะช่วยให้แต่ละคนเป็นผู้รู้เท่าทันสถานการณ์ต่าง ๆ ไม่ตื่นตระหนกหลงคิดหลงทำไปตามข้อมูลข่าวสารที่เป็นเท็จเป็นโทษ อันจะก่อให้เกิดความเสื่อมเสียหายแก่ตนเองและผู้อื่น ส่วนในการประกอบกิจการงาน จะเกื้อกูลให้แต่ละคนสามารถพิจารณาตัดสินใจได้อย่างถูกต้องแม่นยำ ส่งผลให้งานที่ทำสำเร็จลุล่วงอย่างมีประสิทธิภาพ อาจกล่าวได้ว่า วิจารณญาณในการรับรู้และกลั่นกรองข้อมูลข่าวสาร เป็นเสมือนเกราะกำบังความผิดพลาดและความเสื่อมเสีย ที่อาจเกิดขึ้นแก่บุคคลและส่วนรวมได้ บัณฑิตทุกคนจึงควรสร้างสมอบรมไว้ ให้กล้าแข็งเที่ยงตรงอยู่เสมอ
เวลา ๑๓.๔๐ น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปทรงเปิดงานนิทรรศการศิลปะดิจิทัล “สิริศิลปิน เมตา อาร์ต
ฟอร์ ไลฟ์” (SIRISINLAPIN Meta Art For Life) เพื่อศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ณ ศูนย์การค้าไอคอนสยาม เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
ในโอกาสนี้ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรสื่อสุขภาพ ราชวิทยาลัย
จุฬาภรณ์ รุ่นที่ ๑ – ๓ เฝ้ารับพระราชทานเข็มวิทยฐานะ และประกาศนียบัตร และผู้บริจาคสะสมงานภาพวาด
ฝีพระหัตถ์ “เสือ” ในรูปแบบสินทรัพย์ดิจิทัล “นอน ฟังจิเบิล โทเคน (เอ็นเอฟที)” (Non Fungible Token (NFT))
เพื่อสมทบทุนศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เฝ้ารับพระราชทานภาพพิมพ์
จากภาพฝีพระหัตถ์

/ เวลา ๑๐.๔๔ น. ….

 

– ๒ –

เวลา ๑๐.๔๔ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
เวลา ๑๔.๐๙ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
เวลา ๑๖.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ นาวาอากาศตรี หม่อมเจ้าเวียงวัฒนา ชยางกูร ม.ป.ช.,ม.ว.ม.,ว.ป.ร.๓ ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๔.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติ
ประจำปี ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนเซ็นทรา บาย เซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร