วันอังคาร ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2565

วันอังคารที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2565

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอังคาร ที่ ๒๐ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

วันนี้ เวลา ๐๘.๕๘ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์
ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ณ อาคารศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เป็นวันที่ ๒
เวลา ๑๓.๔๖ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน
แทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม เป็นวันที่ ๑
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
พระราชทานพระราโชวาท ความว่า ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย นับเป็นความภาคภูมิใจ เป็นเกียรติยศ และเป็นศักดิ์ศรีของสังคม ทั้งนี้ เพราะผู้สำเร็จการศึกษาในระดับสูง ย่อมมีความรู้เป็นสมบัติประจำตน และสามารถใช้ความรู้สืบสานความคิด ปัญญา ตลอดจนวัฒนธรรมอันดีที่มีอยู่แล้ว รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ปรับปรุงสิ่งที่สมควรปรับปรุงให้ดีขึ้น และสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นคุณประโยชน์ต่อสังคมได้เป็นอันมาก ตามทักษะความเชี่ยวชาญของ
แต่ละคน จึงขอให้บัณฑิตทุกคน นำความรู้ไปใช้ให้บังเกิดผลเป็นประโยชน์สูงสุด และตั้งใจพยายามพัฒนาตนเอง
ในทุก ๆ ด้าน ให้มีความรู้ความคิดที่ทันการณ์ทันสมัย มีใจเที่ยงตรงเป็นกลาง และมีความเมตตาปรารถนาดี
ต่อตนเองและผู้อื่น ถ้าทำได้ดังนี้ แต่ละคนก็จะสามารถดำเนินชีวิตและประกอบกิจการงาน ให้บรรลุผลเป็นประโยชน์ทั้งแก่ตนเองและเพื่อนมนุษย์ อันจะทำให้สังคมมีความวัฒนาถาวร ควรแก่การภาคภูมิใจอย่างแท้จริง
เวลา ๑๐.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธารองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
เวลา ๑๔.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธารองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๐๙.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เชิญผ้าห่มกันหนาว กับชุดยา และเวชภัณฑ์พระราชทาน ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ หอประชุมที่ทำการอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน หอประชุมที่ทำการอำเภอแม่สะเรียง และหอประชุม
ที่ทำการอำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอ